Kiedy i Gdzie?


Data i godzina

28/08/2017 — 29/08/2017
09:00 — 17:00

2017-08-28 09:00 2017-08-29 17:00 Europe/Warsaw Scrum i nie tylko - Standard Szkolenie QAgile Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, Warszawa, Poland QAgile Quality & Agile info@qagile.pl

Kategorie


Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 Cen­trum Kon­fer­en­cyjne Ogrodowa 58
Ogrodowa 58
Warsza­wa, Poland


Wczy­tu­ję mapę…

Opis Wydarzenia

Szkole­nie Scrum i nie tylko w wer­sji stan­dar­d­owej to pacz­ka solid­nej wiedzy teo­re­ty­cznej i prak­ty­ki, która pozwala na korzys­tanie ze Scrum na co dzień.  To szkole­nie to dobry wybór zarówno dla osób, które intere­su­je głównie zdoby­cie cer­ty­fikatu Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I i pod­sta­wowej wiedzy jak i tych, których intere­su­je jak pójść o krok dalej.

Naszym celem jest to, żeby uczest­nik rozu­mi­ał na czym pole­ga Agile mind­set i dlaczego tak, a nie inaczej jest skon­struowany Scrum. W ramach szkole­nia przed­staw­iane są także inne sposo­by pra­cy jak Kan­ban i Pro­gramowanie Ekstremalne. W trak­cie szkole­nia uczest­ni­cy ćwiczą teorię w symu­lac­jach i grach. W celu sprawdzenia nabytej wiedzy wszyscy uczest­ni­cy mają okazję pode­jść do egza­minu prób­ne­go Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter. Szkole­nie jest prowad­zone z wyko­rzys­taniem ele­men­tów Scrum, a agen­da jest dos­tosowywana do potrzeb danej grupy na bieżącą, dzię­ki czemu uczest­ni­cy mają real­ny wpływ na prze­bieg.  Jako cieka­wostkę moż­na dodać, że “Scrum i nie tylko” w wer­sji Stan­dard jest najczęś­ciej wybier­ane przez duże orga­ni­za­c­je w try­bie szkole­nia zamkniętego i szytego na miarę.

Pełen opis szkole­nia zna­jdziesz na stron­ie Szkole­nie Scrum i nie tylko

Parametry szkolenia

  • Podane ceny są cena­mi net­to, należy dodać do nich 23% VAT.
  • Rez­erwac­ja miejs­ca jest zag­waran­towana po opłace­niu fak­tu­ry.
  • Min­i­mal­na ilość uczest­ników potrzeb­na do uru­chomienia szkole­nia: 5 osób
  • Język: pol­s­ki
  • Tren­er: Krys­t­ian Kac­zor

Rejes­trac­ja na szkole­nie oznacza akcep­tację Reg­u­laminu Szkoleń Otwartych

 


Zapisz się

Uwa­ga! To wydarze­nie ma ogranic­zoną ilość miejsc.

Book­ing został zakońc­zony dla tego wydarzenia.

2017-08-28 2017-08-29 Scrum i nie tylko — Stan­dard
Cen­trum Kon­fer­en­cyjne Ogrodowa 58
Ogrodowa 58
Warsza­wa, Poland

Szkole­nie Scrum i nie tylko w wer­sji stan­dar­d­owej to pacz­ka solid­nej wiedzy teo­re­ty­cznej i prak­ty­ki, która pozwala na korzys­tanie ze Scrum na co dzień.  To szkole­nie to dobry wybór zarówno dla osób, które intere­su­je głównie zdoby­cie cer­ty­fikatu Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I i pod­sta­wowej wiedzy jak i tych, których intere­su­je jak pójść o krok dalej.

Naszym celem jest to, żeby uczest­nik rozu­mi­ał na czym pole­ga Agile mind­set i dlaczego tak, a nie inaczej jest skon­struowany Scrum. W ramach szkole­nia przed­staw­iane są także inne sposo­by pra­cy jak Kan­ban i Pro­gramowanie Ekstremalne. W trak­cie szkole­nia uczest­ni­cy ćwiczą teorię w symu­lac­jach i grach. W celu sprawdzenia nabytej wiedzy wszyscy uczest­ni­cy mają okazję pode­jść do egza­minu prób­ne­go Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter. Szkole­nie jest prowad­zone z wyko­rzys­taniem ele­men­tów Scrum, a agen­da jest dos­tosowywana do potrzeb danej grupy na bieżącą, dzię­ki czemu uczest­ni­cy mają real­ny wpływ na prze­bieg.  Jako cieka­wostkę moż­na dodać, że “Scrum i nie tylko” w wer­sji Stan­dard jest najczęś­ciej wybier­ane przez duże orga­ni­za­c­je w try­bie szkole­nia zamkniętego i szytego na miarę.

Pełen opis szkole­nia zna­jdziesz na stron­ie Szkole­nie Scrum i nie tylko

Parametry szkolenia

  • Podane ceny są cena­mi net­to, należy dodać do nich 23% VAT.
  • Rez­erwac­ja miejs­ca jest zag­waran­towana po opłace­niu fak­tu­ry.
  • Min­i­mal­na ilość uczest­ników potrzeb­na do uru­chomienia szkole­nia: 5 osób
  • Język: pol­s­ki
  • Tren­er: Krys­t­ian Kac­zor

Rejes­trac­ja na szkole­nie oznacza akcep­tację Reg­u­laminu Szkoleń Otwartych

 

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58
QAg­ile Qual­i­ty & i Agile