Kiedy i Gdzie?


Data i godzina

25/10/2018 — 26/10/2018
09:00 — 17:00

2018-10-25 09:00 2018-10-26 17:00 Europe/Warsaw Professional Scrum Product Owner - PSPO Szkolenie QAgile Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, Warszawa, Poland QAgile Quality & Agile info@qagile.pl

Kategorie


Miejsce

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58 Cen­trum Kon­fer­en­cyjne Ogrodowa 58
Ogrodowa 58
Warsza­wa, Poland


Wczy­tu­ję mapę…

Opis Wydarzenia

Szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er jest oparte na najnowszej wer­sji mate­ri­ałów scrum.org. Nad jakoś­cią zawartoś­ci mery­to­rycznej szkole­nia czuwa społeczność cer­ty­fikowanych tren­erów PST Scrum.org z całego świa­ta łacznie z Ken­em Schwaberem we włas­nej oso­bie. Szkole­nie jest prowad­zone w formie inter­ak­ty­wnych warsz­tatów z wyko­rzys­taniem najnowszych tech­nik treningu.

Tem­aty poruszane w ramach szkole­nia:

 1. Pod­sta­wowe założe­nia i mech­a­nizmy
 2. Frame­work Scrum
 3. Zarządzanie pro­duk­tem w pode­jś­ciu Agile
 4. Zarządzanie roz­wo­jem pro­duk­tu poprzez wartość
 5. Sposo­by mierzenia roz­wo­ju pro­duk­tu
 6. Zarządzanie wyma­gani­a­mi poprzez Prod­uct Back­log
 7. Sza­cow­anie i planowanie
 8. Rola i warsz­tat pra­cy Prod­uct Own­er
 9. Narzędzia pra­cy Prod­uct Own­era
 10. Skalowanie (wprowadze­nie)

Pełen opis szkole­nia zna­jdziesz na stron­ie Szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er

Parametry szkolenia

 • dwa dni ciekawych warsz­tatów z najlep­szym pol­skim trenerem Pro­fes­sion­al Scrum Train­er,
 • unikalną możli­wość rozwiąza­nia swoich prak­ty­cznych prob­lemów z imple­men­tacją Scrum pod okiem doświad­c­zonego prak­ty­ka,
 • lunch oraz cater­ing w ciągu dnia (kawa, herba­ta, soki, ciast­ka),
 • drukowane mate­ri­ały szkole­niowe,
 • książkę Krys­tiana Kac­zo­ra Scrum i nie tylko wydaną przez PWN (w formie drukowanej),
 • ele­ganc­ki dyplom ukończenia szkole­nia do powieszenia na ścian­ie,
 • bezpłat­ny vouch­er na egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I,
 • dar­mowa powtór­ka egza­minu Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I,
 • zniż­ka $200 na egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er II,
 • 14 punk­tów PDU w PMI w kat­e­gorii “Edu­ca­tion cours­es pro­vid­ed by oth­er third par­ty providers”,
 • bezpłat­ny udzi­ał w webi­na­ri­um z trenerem,
 • 2 dni po 8 godzin szkole­nia
 • Podane ceny są cena­mi net­to, należy dodać do nich 23% VAT,
 • Rez­erwac­ja miejs­ca jest zag­waran­towana po opłace­niu fak­tu­ry,
 • Min­i­mal­na ilość uczest­ników potrzeb­na do uru­chomienia szkole­nia: 5 osób,
 • Język: pol­s­ki
 • Tren­er: Krys­t­ian Kac­zor

Rejes­trac­ja na szkole­nie oznacza akcep­tację Reg­u­laminu Szkoleń Otwartych

 


Zapisz się

Uwa­ga! To wydarze­nie ma ogranic­zoną ilość miejsc.

Rodzaj bile­tuCenaIlość miejsc
Szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er3400,00
Szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er Ear­ly Bird3100,00


2018-10-25 2018-10-26 Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er — PSPO
Cen­trum Kon­fer­en­cyjne Ogrodowa 58
Ogrodowa 58
Warsza­wa, Poland

Szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er jest oparte na najnowszej wer­sji mate­ri­ałów scrum.org. Nad jakoś­cią zawartoś­ci mery­to­rycznej szkole­nia czuwa społeczność cer­ty­fikowanych tren­erów PST Scrum.org z całego świa­ta łacznie z Ken­em Schwaberem we włas­nej oso­bie. Szkole­nie jest prowad­zone w formie inter­ak­ty­wnych warsz­tatów z wyko­rzys­taniem najnowszych tech­nik treningu.

Tem­aty poruszane w ramach szkole­nia:

 1. Pod­sta­wowe założe­nia i mech­a­nizmy
 2. Frame­work Scrum
 3. Zarządzanie pro­duk­tem w pode­jś­ciu Agile
 4. Zarządzanie roz­wo­jem pro­duk­tu poprzez wartość
 5. Sposo­by mierzenia roz­wo­ju pro­duk­tu
 6. Zarządzanie wyma­gani­a­mi poprzez Prod­uct Back­log
 7. Sza­cow­anie i planowanie
 8. Rola i warsz­tat pra­cy Prod­uct Own­er
 9. Narzędzia pra­cy Prod­uct Own­era
 10. Skalowanie (wprowadze­nie)

Pełen opis szkole­nia zna­jdziesz na stron­ie Szkole­nie Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er

Parametry szkolenia

 • dwa dni ciekawych warsz­tatów z najlep­szym pol­skim trenerem Pro­fes­sion­al Scrum Train­er,
 • unikalną możli­wość rozwiąza­nia swoich prak­ty­cznych prob­lemów z imple­men­tacją Scrum pod okiem doświad­c­zonego prak­ty­ka,
 • lunch oraz cater­ing w ciągu dnia (kawa, herba­ta, soki, ciast­ka),
 • drukowane mate­ri­ały szkole­niowe,
 • książkę Krys­tiana Kac­zo­ra Scrum i nie tylko wydaną przez PWN (w formie drukowanej),
 • ele­ganc­ki dyplom ukończenia szkole­nia do powieszenia na ścian­ie,
 • bezpłat­ny vouch­er na egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I,
 • dar­mowa powtór­ka egza­minu Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er I,
 • zniż­ka $200 na egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er II,
 • 14 punk­tów PDU w PMI w kat­e­gorii “Edu­ca­tion cours­es pro­vid­ed by oth­er third par­ty providers”,
 • bezpłat­ny udzi­ał w webi­na­ri­um z trenerem,
 • 2 dni po 8 godzin szkole­nia
 • Podane ceny są cena­mi net­to, należy dodać do nich 23% VAT,
 • Rez­erwac­ja miejs­ca jest zag­waran­towana po opłace­niu fak­tu­ry,
 • Min­i­mal­na ilość uczest­ników potrzeb­na do uru­chomienia szkole­nia: 5 osób,
 • Język: pol­s­ki
 • Tren­er: Krys­t­ian Kac­zor

Rejes­trac­ja na szkole­nie oznacza akcep­tację Reg­u­laminu Szkoleń Otwartych

 

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58
QAg­ile Qual­i­ty & i Agile