Kiedy i Gdzie?


Data i godzina

18/06/2014 - 21/06/2014
10:00 - 18:00

2014-06-18 10:00 2014-06-21 18:00 Europe/Warsaw Agile Testing Szkolenie QAgile Warszawa, Pl. Defilad 1, Warszawa, Poland QAgile Quality & Agile info@qagile.pl

Kategorie


Miejsce

Warszawa
Pl. Defilad 1
Warszawa, Poland


Wczytuję mapę...

Opis Wydarzenia

Trzy­dniowe szko­le­nie Agile Testing jest szko­le­niem przy­go­to­wu­ją­cym testera do pracy w śro­do­wi­sku Agile i wyko­rzy­sta­nia jego/jej wie­dzy i doświad­cze­nia w jak naj­bar­dziej sku­teczny spo­sób w nowej rze­czy­wi­sto­ści. Dla testera z tra­dy­cyj­nym wykształ­ce­niem i doświad­cze­niami w Water­fall czy RUP, Agile ozna­cza wiele wyzwań takich jak pozor­nie mało czasu, mniej two­rze­nia doku­men­ta­cji, auto­ma­ty­za­cja, raporty i bez­po­śred­nia komunikacja.

Z prak­tyki wynika, że część uczest­ni­ków szko­le­nia ma już pewne, nie zawsze dobre doświad­cze­nia z meto­dami zwin­nymi, głów­nie w Scrum. Dla­tego przed prze­ka­za­niem wie­dzy na temat kon­kret­nych narzę­dzi i tech­nik wspo­ma­ga­ją­cych pracę Zwin­nego Testera, tre­ner pomaga uczest­ni­kom zbu­do­wać solidne fun­da­menty wie­dzy i doświad­cze­nia w świe­cie Agile. Czę­sto już ten etap zmie­nia per­spek­tywę i pozwana dostrzec ele­menty do poprawy w pro­wa­dzo­nych pro­jek­tach, które z kolei prze­łożą się na dia­me­tralny wzrost jako­ści pro­duk­tów. Oczy­wi­ście wszyst­kie tematy oma­wiane są z punktu widze­nia Agile Testera.

W dal­szej czę­ści szko­le­nia uczest­nicy uczą się pra­co­wać z wyma­ga­niami w Agile i tego, jak naj­le­piej dopeł­niać swoje Zespoły zada­jąc ważne pyta­nia i wspo­ma­gać komu­ni­ka­cję na styku biz­nesu z IT.

W ostat­nim eta­pie teste­rzy poznają naj­now­sze tech­niki i narzę­dzia, które mogą wspie­rać ich i ich Zespoły w codzien­nej pracy. Oma­wiane są tutaj mię­dzy innymi TDD, ATDD, SBE, Cią­gła Inte­gra­cja, Risk Based Testing itd. Zawar­tość mery­to­ryczna szko­le­nia pod­lega cią­głej aktu­ali­za­cji. Czas poświę­cony na omó­wie­nie poszcze­gól­nych zagad­nień zmie­nia się w zależ­no­ści od poziomu wie­dzy, bada­nia potrzeb szko­le­nio­wych i pre­fe­ren­cji grupy.

W dużej mie­rze szko­le­nie Agile Tester jest pro­wa­dzone w for­mie warsz­tatu, w związku z czym dużo czasu poświę­cone jest na gry i ćwi­cze­nia. Uczest­nicy powinni posia­dać pod­sta­wową wie­dzę z zakresu testo­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia. Tre­ner pro­wa­dzący szko­le­nie ma ponad 10 lat doświad­cze­nia w testo­wa­niu, ponad 8 lat doświad­cze­nia z Agile i obszerną wie­dzę potwier­dzoną licz­nymi certyfikatami.

 

Szczegóły szkolenia


Zapisz się

Uwaga! To wydarzenie ma ograniczoną ilość miejsc.

Booking został zakończony dla tego wydarzenia.

2014-06-18 2014-06-21 Agile Testing
Warszawa
Pl. Defilad 1
Warszawa, Poland

Trzy­dniowe szko­le­nie Agile Testing jest szko­le­niem przy­go­to­wu­ją­cym testera do pracy w śro­do­wi­sku Agile i wyko­rzy­sta­nia jego/jej wie­dzy i doświad­cze­nia w jak naj­bar­dziej sku­teczny spo­sób w nowej rze­czy­wi­sto­ści. Dla testera z tra­dy­cyj­nym wykształ­ce­niem i doświad­cze­niami w Water­fall czy RUP, Agile ozna­cza wiele wyzwań takich jak pozor­nie mało czasu, mniej two­rze­nia doku­men­ta­cji, auto­ma­ty­za­cja, raporty i bez­po­śred­nia komunikacja.

Z prak­tyki wynika, że część uczest­ni­ków szko­le­nia ma już pewne, nie zawsze dobre doświad­cze­nia z meto­dami zwin­nymi, głów­nie w Scrum. Dla­tego przed prze­ka­za­niem wie­dzy na temat kon­kret­nych narzę­dzi i tech­nik wspo­ma­ga­ją­cych pracę Zwin­nego Testera, tre­ner pomaga uczest­ni­kom zbu­do­wać solidne fun­da­menty wie­dzy i doświad­cze­nia w świe­cie Agile. Czę­sto już ten etap zmie­nia per­spek­tywę i pozwana dostrzec ele­menty do poprawy w pro­wa­dzo­nych pro­jek­tach, które z kolei prze­łożą się na dia­me­tralny wzrost jako­ści pro­duk­tów. Oczy­wi­ście wszyst­kie tematy oma­wiane są z punktu widze­nia Agile Testera.

W dal­szej czę­ści szko­le­nia uczest­nicy uczą się pra­co­wać z wyma­ga­niami w Agile i tego, jak naj­le­piej dopeł­niać swoje Zespoły zada­jąc ważne pyta­nia i wspo­ma­gać komu­ni­ka­cję na styku biz­nesu z IT.

W ostat­nim eta­pie teste­rzy poznają naj­now­sze tech­niki i narzę­dzia, które mogą wspie­rać ich i ich Zespoły w codzien­nej pracy. Oma­wiane są tutaj mię­dzy innymi TDD, ATDD, SBE, Cią­gła Inte­gra­cja, Risk Based Testing itd. Zawar­tość mery­to­ryczna szko­le­nia pod­lega cią­głej aktu­ali­za­cji. Czas poświę­cony na omó­wie­nie poszcze­gól­nych zagad­nień zmie­nia się w zależ­no­ści od poziomu wie­dzy, bada­nia potrzeb szko­le­nio­wych i pre­fe­ren­cji grupy.

W dużej mie­rze szko­le­nie Agile Tester jest pro­wa­dzone w for­mie warsz­tatu, w związku z czym dużo czasu poświę­cone jest na gry i ćwi­cze­nia. Uczest­nicy powinni posia­dać pod­sta­wową wie­dzę z zakresu testo­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia. Tre­ner pro­wa­dzący szko­le­nie ma ponad 10 lat doświad­cze­nia w testo­wa­niu, ponad 8 lat doświad­cze­nia z Agile i obszerną wie­dzę potwier­dzoną licz­nymi certyfikatami.

 

Szczegóły szkolenia

QAgile Quality & i Agile