Szkolenie ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el

Szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy pow­stało jako odpowiedź na potrze­bę usys­tem­aty­zowa­nia wiedzy na tem­at testowa­nia opro­gramowa­nia, a także sposób na pro­fesjon­al­iza­cję zawodu testera. Najpierw mieliśmy dwa osob­ne, cho­ci­aż bard­zo podob­ne stan­dardy ISEB i ISTQB, aż w mar­cu 2010 nastąpiło połącze­nie, i został tylko stan­dard Inter­na­tion­al Soft­ware Test­ing Qual­i­fi­ca­tions Board. W Polsce ISTQB jest reprezen­towane przez Sto­warzysze­nie Jakoś­ci Sys­temów Infor­maty­cznych. Na pod­staw­ie dostęp­nych stan­dard­ów i norm takich orga­ni­za­cji jak IEEE, BCS, czy ISO ISTQB skom­pi­lowało syl­labus, czyli podręcznik testowa­nia poziomu pod­sta­wowego, a następ­nie dla poziomów zaawan­sowany i eksper­c­ki. Pojaw­ił się także słown­ik ter­minów tester­s­kich. SJSI przetłu­maczyło i udostęp­niło te doku­men­ty w języku pol­skim. Na pod­staw­ie syl­labusa i słown­i­ka został zbu­dowany egza­min cer­ty­fiku­ją­cy i właśnie na tych mate­ri­ałach bazu­je szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy. Nie martw się, nie prowadz­imy szkole­nia przez czy­tanie sla­jdów na głos. Mamy inne metody, które pozwala­ją przyswa­jać wiedzę potrzeb­ną do pra­cy i do zda­nia egza­minu w sposób bardziej skuteczny.

tester: Wyk­wal­i­fikowany pro­fesjon­al­ista, zaangażowany w testowanie mod­ułu lub sys­te­mu.

Adresaci szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy (ang. ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el) wprowadza w tem­at testowa­nia oso­by, które dopiero rozpoczy­na­ją swo­ją kari­erę tester­ską. Pon­ad­to szkole­nie jest przez­nac­zone dla osób, które posi­ada­ją już pewne doświad­cze­nie i chci­ały­by usys­tem­aty­zować swo­ją wiedzę z tego zakre­su.

Ścieżka certyfikacyjna ISTQB

Cel szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Głównym celem szkole­nia jest przekazanie uczest­nikom pod­sta­wowej wiedzy z zakre­su testowa­nia opro­gramowa­nia według stan­dar­du orga­ni­za­cji ISTQB. Dodatkowo odby­cie tego szkole­nia zapew­nia bard­zo dobre przy­go­towanie uczest­ników do egza­minu cer­ty­fiku­jącego ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy (ISTQB CTFL). Wskazów­ki jak zdać egza­min ISTQB CTFL zna­jdziesz w osob­nym artykule na ten tem­at.

Mocne strony szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

QAgile ISTQB Accredited Training ProviderJesteśmy akredy­towanym dostaw­cą szkoleń ISTQB. Stan­dard testowa­nia ISTQB jest najbardziej pop­u­larną i najsz­erzej rozpoz­nawaną ścieżką cer­ty­fika­cyjną dla pro­fesjon­al­nych testerów. Szkole­nie prowadzi tren­er, prak­tyk testowa­nia, który posi­a­da cer­ty­fikat ISTQB Cer­ti­fied Tester Advanced Lev­el. Tren­erzy prowadzą­cy szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy:

 1. Krys­t­ian Kac­zor, Akredy­towany Tren­er ISTQB
 2. Adam Roman, Akredy­towany Tren­er ISTQB

Korzyści szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Po szkole­niu ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy uczest­ni­cy:

 • zwięk­szą swo­ją świado­mość pro­cesów wyt­warza­nia opro­gramowa­nia i kon­tek­stu, w którym pracu­ją,
 • potrafią pro­jek­tować lep­sze, bardzie skuteczne pro­ce­dury testowe,
 • lep­iej rozu­mieją zagad­nienia związane z testowaniem,
 • potrafią rozwiązy­wać zada­nia i odpowiadać na pyta­nia egza­minu ISTQB poziom pod­sta­wowy,
 • odpowiedzą praw­idłowo na więk­szość pytań zadawanych w roz­mowie kwal­i­fika­cyjnej na stanowisko tester.

Wymagania szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Nie ma szczegól­nych wyma­gań dla uczest­ników tego szkole­nia i nie wyma­ga ono spec­jal­nego przy­go­towa­nia. ISTQB rekomen­du­je min­i­mum 3 miesiące doświad­czenia w testowa­niu opro­gramowa­nia. Z doty­chcza­sowego doświad­czenia w prowadze­niu tego szkole­nia wniosku­je­my, że doświad­cze­nie może poma­gać, bo łatwiej jest wyobraz­ić sobie pewne sytu­acje. Doświad­cze­nie może też przeszkadzać, bo w wielu fir­ma­ch pro­ces testowa­nia i prak­ty­ki wyglą­da­ją zupełnie inaczej niż w syl­labus­ie ISTQB. Dobrym pomysłem przed przyjś­ciem na szkole­nie ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy jest przeczy­tanie Syl­labusa ISTQB i prze­jrze­nie słown­i­ka.

Parametry szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

2,5 dnia po 8 godzin szkole­nia, czyli przez dwa pełne dni i 4 godziny ostat­niego dnia. Szkole­nie jest prowad­zone w formie wykładu i ćwiczeń. Na zakończe­nie uczest­ni­cy otrzy­mu­ją cer­ty­fikat potwierdza­ją­cy ukończe­nie szkole­nia. Szkole­nie jest dostęp­ne w językach:

 • pol­s­ki
 • Eng­lish

Uczest­ni­cy otrzy­mu­ją wydrukowany kom­plet mate­ri­ałów, w tym:

 • Syl­labus ISTQB
 • Słown­ik pojęć i ter­minów tester­s­kich
 • Ćwiczenia
 • Egza­min prób­ny

Za dodatkową opłatą możli­we jest również pode­jś­cie do egza­minu ISTQB CTFL w trzec­im dniu szkole­nia. Uczest­ni­cy pod­chodzą­cy do egza­minu ISTQB CTFL, zda­ją go w formie elek­tron­icznej. Wynik egza­minu jest znany od razu po jego zakończe­niu.

Plan Szkolenia ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Podstawy testowania

 • Co to jest testowanie?
 • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
 • Ogólne zasady testowa­nia
 • Pod­sta­wowy pro­ces testowy
 • Psy­cholo­gia testowa­nia
 • Kodeks ety­czny

Testowanie w cyklu życia oprogramowania

 • Mod­ele wyt­warza­nia opro­gramowa­nia
 • Poziomy testów
 • Typy testów
 • Testowanie pielę­gna­cyjne

Statyczne techniki testowania

 • Pro­ces przeglą­du
 • Anal­iza staty­cz­na przy pomo­cy narzędzi

Techniki projektowania testów

 • Pro­ces roz­wo­ju testów
 • Kat­e­gorie tech­nik pro­jek­towa­nia testów
 • Tech­ni­ki oparte na specy­fikacji lub czarnoskrzynkowe
 • Tech­ni­ki oparte na struk­turze lub białoskrzynkowe
 • Tech­ni­ki oparte na doświad­cze­niu
 • Wybór tech­nik testowa­nia

Zarządzanie testowaniem

 • Orga­ni­za­c­ja testów
 • Planowanie i sza­cow­anie testów
 • Mon­i­torowanie postępu testów i nadzór
 • Zarządzanie kon­fig­u­racją
 • Ryzyko a testowanie
 • Zarządzanie incy­den­ta­mi

Testowanie wspierane narzędziami

 • Typy narzędzi testowych
 • Skuteczne uży­cie narzędzi, potenc­jalne korzyś­ci i ryzyko
 • Wdrażanie narzędzi w orga­ni­za­cji

Egzamin (opcjonalnie)

Uczestnicy o szkoleniu ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Czy­tałam Syl­labus kil­ka razy, ale praw­ie nic nie pozostawało w głowie. Szkole­nie dało mi bard­zo dużo. Lep­iej rozu­miem co dzieje się na pro­jek­cie i … zdałam egza­min na 95%!

Ania

Tester­ka, IT Kon­trakt

Bałem się, że to szkole­nie będzie nudne jak inne, które miałem. A tu nie zauważyłem nawet jak czas mi zle­ci­ał. Widać było pasję u tren­era.

Olek

Test Lead, Roche

Z samej prak­ty­ki cieżko by było przy­go­tować się do egza­minu, bo prak­ty­ka sobie, a teo­ria sobie. Na resz­cie ktoś potrafił mi wytłu­maczyć te zada­nia!

Bea­ta

Senior Tester

Tem­po było dosyć inten­sy­wne, ale może dzię­ki temu prze­r­o­bil­iśmy cały mate­ri­ał. Wołałbym egza­min trochę później, bo po dwóch dni­ach szkole­nia zmęcze­nie już się pojaw­iło. Widać, że tren­er ma prak­tykę i potrafi wszys­tko wytłu­maczyć tak, żeby każdy zrozu­mi­ał. Pole­cam tego alle­grow­icza.

Jakub

QA Tester

Bard­zo wartoś­ciowe szkole­nie. Był konkret, były aneg­do­ty i przykłady. Trochę dużo teorii, ale bez tego cieżko pode­jść do egza­minu.

Wojtek

Anal­i­tyk

Dzięku­ję za świetne szkole­nie. Zde­cy­dowanie przekroczyło moje oczeki­wa­nia. Wróce na pewno na poziom advanced.

Paweł

QA Engi­neer