Transformacja projektów prowadzonych metodami tradycyjnymi na Agile z frameworkiem Scrum

Two­ja fir­ma zde­cy­dowała się na zmi­anę metod wyt­warza­nia opro­gramowa­nia na Agile. Ter­az trze­ba przeprowadz­ić trans­for­ma­cję metod pra­cy, myśle­nia, orga­ni­za­cji pra­cy, zarzadza­nia budżetem. Ludzie pracu­ją­cy w fir­mie muszą się przys­tosować do nowej sytu­acji i zostać odpowied­nio przeszkoleni. Pamię­tasz jak zaczy­nałeś bie­gać? Twoi pra­cown­i­cy mogą czuć się ter­az podob­nie i nie prze­bieg­ną jutro całego mara­tonu. Jeszcze, gdy­by było tego mało, to przeprowadza­sz oper­ację na żywym organiźnie. Prze­cież fir­ma musi zara­bi­ać i wywiązy­wać się z umów. Nie możesz zamalować szyb w biurze, napisać REMONT i otworzyć, kiedy już będzie po trans­for­ma­cji. Pra­cown­i­cy będą przyswa­jać wiedzę, wyra­bi­ać nowe nawy­ki i lep­iej by było, żeby od początku robili to we właś­ci­wy sposób, bo prze­cież skutek każdej pomył­ki rośnie law­inowo i oznacza zbęd­ny koszt.

No to zaczy­namy:

  • jakie długie powin­ny być iter­ac­je?
  • jak wyglą­da prod­uct back­log?
  • czy User Sto­ries są odpowied­nio skom­ponowane i dobrze podzielone?
  • jak zachę­cić ludzi do otwartego wyraża­nia opinii i bra­nia odpowiedzial­noś­ci za zada­nia i dostar­c­zony pro­dukt?
  • co zro­bić z man­agera­mi? Jak skom­pen­sować ros­nące w nich poczu­cie niepewnoś­ci?
  • czy zespoly sa dobrze zdefin­iowane? Czy zespół ma wszys­tkie wyma­gane umiejęt­noś­ci? Czy dynami­ka zespołu jest dobra i ci ludzie będą współpra­cow­ać?
  • czy nowe narzędzia na prawdę poma­ga­ją czy tylko generu­ją więcej pra­cy i dezori­en­tację?
  • czy ujawnione są wszys­tkie pro­cesy zachodzące w fir­mie i podzi­ał obow­iązków jest taki jak planowano?
  • kto będzie Prod­uct Ownerem, kto Scrum­Mas­terem? Czy Ci ludzie na pewno dobrze czu­ją się w nowych reali­ach?
  • czy Scrum­Mas­ter odna­j­du­je sie w nowej roli i dba o team, rozwiązu­je prob­le­my? A może boi się roz­maw­iać z menadżera­mi, z który­mi dotąd nie miał kon­tak­tu?

Jak widzisz nagle pojaw­ia się mnóst­wo prob­lemów i pytań. Musisz pod­jąc wiele ważnych decyzji i ponieważ doty­czą one także klien­tów i pra­cown­ików, nie zawsze odniosą porzą­dany skutek.

Fir­ma QAg­ile poma­ga orga­ni­za­cjom zaplanować płynne prze­jś­cie do świa­ta Agile i kon­sul­tac­je przy kole­jnych krokach. Niepostrzeże­nie wnikniemy na chwilę do Two­jej firmy. Pomoże­my Ci zor­ga­ni­zować pracę w sposób zapew­ni­a­ją­cy zaan­gażowanie pra­cown­ików podąża­ją­cych za Tobą — swoim lid­erem i zad­owole­nie klien­tów.

Napisz do nas i dowiedz się więcej