Szkolenie ISTQB Kierownik Testów Poziom Zaawansowany

Adresaciistqb-ctal-test-manager-qagile
Szkole­nie ISTQB Kierown­ik Testów Poziom Zaawan­sowany (ang. ISTQB Cer­ti­fied Tester Advanced Test Man­ag­er) jest skierowane do cer­ty­fikowanych testerów posi­ada­ją­cych cer­ty­fikat ISTQB Cer­ti­fied Tester przy­na­jm­niej na poziomie pod­sta­wowym (Foun­da­tion Lev­el). ISTQB Test Ana­lyst przez­nac­zone jest dla prak­tyków i wyma­ga doświad­czenia zawodowego w pra­cy z zarządzaniem tes­ta­mi w orga­ni­za­c­jach. Cer­ty­fikac­ja na wskazanym poziomie prowadzi do uzyska­nia rozpoz­nawal­nego na całym świecie tytułu i uprawnień do świadomej anal­izy testów na zaawan­sowanym poziomie.
Cel Szkole­nia
Głównym celem szkole­nia jest przy­go­towanie uczest­ników do egza­minu cer­ty­fiku­jącego ISTQB CTAL Test Man­ag­er i omówie­nie wiedzy z zakre­su Cer­ti­fied Tester Advanced Lev­el Syl­labus Test Man­ag­er. Oprócz tego tren­er przy­bliży rolę umiejęt­noś­ci mięk­kich oraz sztukę budowa­nia zespołu.
qagile-istqb-sciezka-szkolen
Moc­ne strony szkole­nia
Wykłady omaw­ia­jące teorię z zakre­su sylabusa są uzu­peł­ni­ane przykłada­mi z doświad­czenia tren­era, dyskus­ja­mi o przy­pad­kach z pra­cy kur­san­tów i spec­jal­nie zapro­jek­towany­mi ćwiczeni­a­mi utr­wala­ją­cy­mi wiedzę. Tren­er prowadzą­cy szkole­nie jest autorem książ­ki „Scrum i nie tylko” wydawnict­wa PWN, która została napisana na pod­staw­ie pon­ad 4 lat doświad­czenia w szkole­niu zespołów z zakre­su wiedzy Agile Test­ing, pon­ad 9 lat doświad­czenia w testowa­niu i pon­ad 8 lat doświad­czenia z Agile. Obsz­er­na wiedza tren­era została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi m.in. ISTQB CTAL TM, ISTQB Cer­ti­fied Agile Tester, Cer­ti­fied Scrum Pro­fes­sion­al, Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I, Cer­ti­fied Scrum Mas­ter, PMI Agile Cer­ti­fied Prac­ti­tion­er.
Wyma­gania
Uczest­ni­cy powin­ni posi­adać cer­ty­fikat ISTQB Cer­ti­fied Tester przy­na­jm­niej na poziomie Foun­da­tion Lev­el. Ponieważ egza­min jest dostęp­ny tylko w języku ang­iel­skim, wyma­gane jest posługi­wanie się tym językiem w stop­niu wystar­cza­ją­cym do przeczy­ta­nia sylabusa ze zrozu­mie­niem
Para­me­try
5 dni po 6 godzin szkole­nia net­to + prz­er­wy Maksy­mal­na wielkość grupy to 16 osób. Szkole­nie jest prowad­zone w języku pol­skim z wyko­rzys­taniem ter­mi­nologii ang­iel­skiej.