Szkolenie Agile Testing — Testowanie w Agile

agile-testing-qagile

Adresaci
Szkole­nie Agile Test­ing jest skierowane do wszys­t­kich osób, których intere­su­je tem­at wykony­wa­nia testów w środowisku metod zwin­nych. Propozy­c­ja doty­czy zarówno osób, dla których Agile jest nowe jak i osób, które już posi­ada­ją pewne doświad­cze­nie, ale chcą uporząd­kować swo­ją wiedzę. W szczegól­noś­ci zaprasza­my testerów, którzy chcą dowiedzieć się na czym pole­ga testowanie w Agile i jak zmienia się ich rola. Jeśli zas­tanaw­iałeś się/zastanawiałaś się jak zmieś­cić akty­wnoś­ci testowe i tech­ni­ki, o których mówi ISTQB w dwu-tygod­niowych nawet jed­no-tygod­niowych iter­ac­jach to jest to zde­cy­dowanie propozy­c­ja dla Ciebie.
Cel Szkole­nia
To szkole­nie ma dwa główne cele. Pier­wszym celem jest przekazanie niezbęd­nej wiedzy na tem­at metod zwin­nych, głównie Pro­gramowa­nia Ekstremal­nego i Scrum w kon­tekś­cie pra­cy testera. Uczest­ni­cy powin­ni zrozu­mieć jak zmienia się ich rola i jak najlepiej mogą wspo­ma­gać swo­je zespoły w dostar­cze­niu ukońc­zonego Przy­ros­tu Pro­duk­tu na koniec iter­acji. Drugim celem jest pokazanie tech­nik i narzędzi, które każdy Agile Tester powinien znać i wyko­rzysty­wać w swo­jej pra­cy. Dodatkowo omaw­iane są przy­pad­ki z prak­ty­ki i prob­le­my, które uczest­ni­cy szkole­nia zna­ją z włas­nych doświad­czeń.
Wyma­gania
Uczest­ni­cy powin­ni posi­adać pod­sta­wową wiedzę z zakre­su testowa­nia opro­gramowa­nia.
Para­me­try
3 dni po 6 godzin szkole­nia. For­ma prowadzenia jest głównie warsz­ta­towa. Maksy­mal­na wielkość grupy to 16 osób.

Plan Szkolenia

Agile – Nowa rzeczywistość

 1. Metody Trady­cyjne
 2. Rodz­i­na Agile
  • Man­i­fest Agile i 12 zasad Agile
  • Porów­nanie Agile kon­tra Water­fall
  • Omówie­nie pod­sta­wowych rodza­jów Agile
   • Lean Soft­ware Devel­op­ment
   • Kan­ban Soft­ware Devel­op­ment
   • XP
   • FDD
   • DSDM
 3. Scrum
  • Wprowadze­nie do Scrum
  • Zespół i role w Zes­pole
  • Ramy cza­sowe Scrum
  • Arte­fak­ty Scrum
  • Definic­ja Gotowoś­ci
  • Definic­ja Ukończenia
  • Wykresy spala­nia
  • Pielę­gnac­ja Rejestru
  • Scrum BUT
  • Rola Project Man­agera

Zapewnienie Jakości w Agile

 1. Rola Testera w Agile
  • Co się zmienia dla Testera?
  • Akty­wnoś­ci Testowe w Agile
  • Pair Test­ing i „Show me”
  • Kwad­ran­ty Testowa­nia Agile
  • Pirami­da Testów
  • TDD — Test Dri­ven Devel­op­ment
  • ATDD — Accep­tance Test Dri­ven Devel­op­ment
  • BDD – Behav­iour Dri­ven Devel­op­ment
  • Doku­men­tac­ja Testów w Agile
  • Metry­ki i wiz­ual­iza­c­ja – co, jak i po co?
  • Testowanie eksplo­racyjne
  • Najlep­sze prak­ty­ki zapewnienia jakoś­ci
 2. Tips & tricks
  • Pułap­ka mini-wodospadów
  • Najlep­sze prak­ty­ki automatyza­cji
  • Codzi­en­na kole­jność pri­o­ry­tetów
  • End Game
  • Ozna­ki prob­lemów
 3. Narzędzia
  • Ciągła Inte­grac­ja
  • Hud­son, Jenk­ins
  • Jira, Ral­ly, Ver­sion One
  • Sele­ni­um
  • Fit­nesse
  • JBe­have
  • Mapy Myśli
 4. Pod­stawy dobrej komu­nikacji w zes­pole
  • Pre­cyzyj­na komu­nikac­ja
  • Budowanie więzi z rozmów­cą
  • Udzielanie infor­ma­cji zwrot­nej

Podsumowanie szkolenia i retrospekcja

Proces budowania produktu w Agile

 1. Wiz­ja
  • Wiz­ja pro­duk­tu
  • Budowanie Wiz­ji
 2. Per­sony
  • Per­sona
  • Typy Per­son
 3. User Sto­ry
  • Budowa i ele­men­ty User Sto­ry
  • User Sto­ry kon­tra Trady­cyjne Wyma­gania
  • Mod­el 3C
  • Pro­gramista i sys­tem w User Sto­ry
  • Mod­el INVEST
  • Góra lodowa Rejestru Pro­duk­tu
  • Dzie­le­nie User Sto­ry
 4. Sza­cow­anie
  • Metody Sza­cow­a­nia
  • Plan­ning Pok­er
 5. Planowanie
  • Planowanie z określonym zakre­sem
  • Planowanie z określoną datą

Zapy­taj o możli­wość zor­ga­ni­zowa­nia szkole­nia