Szkolenie REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań Poziom Podstawowy

reqb-podstawowy-qagile

Adresaci
Szkole­nie REQB®  Cer­ty­fikowany Pro­fesjon­al­ista Inżynierii Wyma­gań Poziom Pod­sta­wowy (ang. Cer­ti­fied Pro­fes­sion­al for Require­ments Engi­neer­ing Foun­da­tion Lev­el) przez­nac­zone jest przede wszys­tkim dla osób, które chcą wzbo­gacić swo­ją wiedzę o umiejęt­noś­ci związane z pracą z wyma­gani­a­mi. Propozy­c­ja dedykowana jest w szczegól­noś­ci dla kierown­ików pro­jek­tów, przed­staw­icieli biz­ne­su, pro­gramistów, anal­i­tyków biz­ne­sowych, testerów i członków zespołów zapew­ni­a­ją­cych jakość.
Cel Szkole­nia
Uczest­ni­cy zdobędą wiedzę doty­czącą pod­sta­wowego pro­ce­su, metod i narzędzi mają­cych zas­tosowanie w dziedzinie wyma­gań. Szkole­nie dostar­cza pod­sta­wowej ter­mi­nologii na tem­at inżynierii wyma­gań, oraz przed­staw­ia kom­plet­ny pro­ces potrzeb­ny do efek­ty­wnego zarządza­nia wyma­gani­a­mi. Uczest­ni­cy będą w pełni przy­go­towani do egza­minu REQB Cer­ty­fikowany Pro­fesjon­al­ista Inżynierii Wyma­gań Poziomu Pod­sta­wowego.
Wyma­gania
Nie ma szczegól­nych wyma­gań dla uczest­ników tego szkole­nia.
Para­me­try
2 dni po 6 godzin szkole­nia net­to. Szkole­nie jest prowad­zone w formie wykładu i ćwiczeń. Na zakończe­nie uczest­ni­cy otrzy­mu­ją cer­ty­fikat potwierdza­ją­cy ukończe­nie szkole­nia. Szkole­nie prowadzi doświad­c­zony tren­er (pon­ad 10 lat między­nar­o­dowego doświad­czenia).
Za dodatkową opłatą możli­we jest również pode­jś­cie do egza­minu.
Plan Szkole­nia

Podstawy

 • Stan­dardy i normy
 • Czym jest wyma­ganie

Procedury i procesy

 • Mod­ele pro­ce­sowe
 • Pro­ces inżynierii wyma­gań

Zarządzanie projektem i zarządzanie ryzykiem

 • Zarządzanie pro­jek­tem
 • Zarządzanie ryzykiem

Odpowiedzialności i role

 • Pod­sta­wowe role
 • Zada­nia w inżynierii wyma­gań

Identyfikacja wymagań

 • Klient
 • Wiz­ja i cele pro­jek­tu
 • Iden­ty­fikac­ja intere­sar­iuszy
 • Tech­ni­ki iden­ty­fikacji wyma­gań
 • Wyma­gania funkcjon­alne i niefunkcjon­alne
 • Opis wyma­gań

Specyfikacja wymagań

 • Specy­fikac­ja
 • Pro­ce­du­ra
 • For­mal­iza­c­ja
 • Jakość Wyma­gań

Analiza wymagań

 • Wyma­gania i rozwiąza­nia
 • Metody i Tech­ni­ki
 • Anal­iza zori­en­towana obiek­towo
 • Sza­cow­anie Kosztów
 • Określanie pri­o­ry­tetów
 • Akcep­tac­ja wyma­gań

Śledzenie wymagań

 • Śledze­nie wyma­gań w pro­jek­cie
 • Zarządzanie zmi­aną
 • Metry­ki

Zapewnienie jakości

 • Czyn­ni­ki wpły­wa­jące na sukces inżynierii wyma­gań
 • Zapewnie­nie jakoś­ci poprzez testowal­ność

Wybór narzędzi

 • Zale­ty narzędzi
 • Kat­e­gorie narzędzi

Egzamin (opcjonalnie)