Szkolenie ISTQB Agile Tester

istqb-ctfl-agile-tester-qagile

Adresaci ISTQB Agile Tester
Szkole­nie ISTQB Agile Tester (ang. ISTQB Agile Tester) jest skierowane do cer­ty­fikowanych testerów posi­ada­ją­cych cer­ty­fikat ISTQB Cer­ty­fikowany Tester Poziom Pod­sta­wowy (Cer­ti­fied Tester) przy­na­jm­niej na poziomie pod­sta­wowym (Foun­da­tion Lev­el). ISTQB Agile Tester jest rozsz­erze­niem stan­dar­du ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el i jak wskazu­je nazwa szkole­nia, ta propozy­c­ja sku­pia się na omówie­niu testowa­nia w środowisku metod zwin­nych. Propozy­c­ja doty­czy zarówno osób, dla których Agile jest nowe jak i osób, które już posi­ada­ją pewne doświad­cze­nie i chcą uporząd­kować swo­ją wiedzę pod kątem pode­jś­cia do egza­minu cer­ty­fiku­jącego.
Cel Szkole­nia ISTQB Agile Tester
Głównym celem szkole­nia jest przy­go­towanie uczest­ników do egza­minu cer­ty­fiku­jącego ISTQB Agile Tester i omówie­nie wiedzy z zakre­su Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el Exten­sion Syl­labus Agile Tester. Oprócz tego tren­er przy­bliży zmi­anę paradyg­matu testowa­nia w środowiskach metod zwin­nych takich jak Scrum i XP oraz rolę testera w zespołach Agile.
qagile-istqb-sciezka-szkolen
Moc­ne strony szkole­nia
Wykłady omaw­ia­jące teorię z zakre­su sylabusa są uzu­peł­ni­ane przykłada­mi z doświad­czenia tren­era, dyskus­ja­mi o przy­pad­kach z pra­cy kur­san­tów i spec­jal­nie zapro­jek­towany­mi ćwiczeni­a­mi utr­wala­ją­cy­mi wiedzę. Tren­er prowadzą­cy szkole­nie jest autorem książ­ki „Scrum i nie tylko” wydawnict­wa PWN, która została napisana na pod­staw­ie pon­ad 4 lat doświad­czenia w szkole­niu zespołów z zakre­su wiedzy Agile Test­ing, pon­ad 9 lat doświad­czenia w testowa­niu i pon­ad 8 lat doświad­czenia z Agile. Obsz­er­na wiedza tren­era została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi m.in. ISTQB CTAL TM, ISTQB Cer­ti­fied Agile Tester, Cer­ti­fied Scrum Pro­fes­sion­al, Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I, Cer­ti­fied Scrum Mas­ter, PMI Agile Cer­ti­fied Prac­ti­tion­er.
Wyma­gania
Uczest­ni­cy powin­ni posi­adać cer­ty­fikat ISTQB Cer­ti­fied Tester przy­na­jm­niej na poziomie Foun­da­tion Lev­el. Ponieważ egza­min jest dostęp­ny tylko w języku ang­iel­skim, wyma­gane jest posługi­wanie się tym językiem w stop­niu wystar­cza­ją­cym do przeczy­ta­nia sylabusa ze zrozu­mie­niem
Para­me­try
2 dni po 6 godzin szkole­nia net­to + prz­er­wy Maksy­mal­na wielkość grupy to 16 osób. Szkole­nie jest prowad­zone w języku pol­skim z wyko­rzys­taniem ter­mi­nologii ang­iel­skiej.
Plan Szkole­nia ISTQB Agile Tester

Rozpoczęcie szkolenia

 • Przed­staw­ie­nie tren­era i grupy
 • Omówie­nie celów i agendy szkole­nia
 • Omówie­nie ISTQB CFTL Agile Tester Addon

Zwinne Wytwarzanie Oprogramowania (150 minut)

 1. Pod­stawy Zwin­nego Wyt­warza­nia Opro­gramowa­nia
  • Zwinne Wyt­warzanie Opro­gramowa­nia i Man­i­fest Agile
  • Pode­jś­cie Całego Zespołu
  • Wczes­na i Częs­ta Infor­ma­c­ja Zwrot­na
 2. Zagad­nienia Zwin­nych Pode­jść
  • Pode­jś­cia do Zwin­nego Wyt­warza­nia Opro­gramowa­nia
  • Wspólne Tworze­nie User Sto­ry
  • Ret­ro­spek­ty­wy
  • Ciągła Inte­grac­ja
  • Planowanie Wyda­nia i Iter­acji

Podstawowe Zasady, Praktyki i Procesy Testowania w Agile (105 minut)

 1. Różnice Pomiędzy Testowaniem w Pode­jś­ciu Trady­cyjnym i Agile
  • Akty­wnoś­ci Testowe i Devel­op­er­skie
  • Pro­duk­ty Pra­cy Pro­jek­tu
  • Poziomy Testów
  • Narzędzia Zarządza­nia Tes­ta­mi i Kon­fig­u­racją
  • Opc­je Orga­ni­za­cyjne dla Nieza­leżnego Testowa­nia
 2. Sta­tus Testowa­nia w Pro­jek­tach Agile
  • Komu­nikowanie Sta­tusu Testów, Postępu i Jakoś­ci Pro­duk­tu
  • Zarządzanie Ryzykiem Regresji przy Zmieni­a­ją­cych się Ręcznych i Automaty­cznych

  Przy­pad­kach Testowych

 3. Rola i Umiejęt­noś­ci Testera w Zes­pole Agile
  • Umiejęt­noś­ci Agile Testera
  • Rola Testera w Zes­pole Agile

Metody, techniki i narzędzia Testowania w Agile (480 minut)

 1. Metody Testowa­nia w Agile
  • Test-Dri­ven Devel­op­ment, Accep­tance Test-Dri­ven Devel­op­ment i Behav­ior-Dri­ven Devel­op­ment
  • Pirami­da Testów
  • Kwad­ran­ty Testowe, Poziomy Testów i Typy Testów
  • Rola Testera
 2. Określanie Ryzy­ka Jakoś­ci Pro­duk­tu i Sza­cow­anie Pra­cochłon­noś­ci Testów
  • Określanie Ryzy­ka Jakoś­ci Pro­duk­tu na Pro­jek­tach Agile
  • Sza­cow­anie Pra­cochłon­noś­ci Testowa­nia na Pod­staw­ie Zakre­su i Ryzy­ka
 3. Tech­ni­ki w Pro­jek­tach Agile
  • Warun­ki Akcep­tacji, Odpowied­nie Pokrycie i Inne Infor­ma­c­je dla Testowa­nia
  • Stosowanie Accep­tance Test-Dri­ven Devel­op­ment
  • Pro­jek­towanie Funkcjon­al­nych i Niefunkcjon­al­nych Testów Czarnoskrzynkowych
  • Testy Eksplo­racyjne a Testowanie w Agile
 4. Narzędzia w Pro­jek­tach Agile
  • Narzędzia Zarządza­nia Zada­ni­a­mi i Śledzenia
  • Narzędzia Komu­nikacji i Rozpowszech­ni­a­nia Infor­ma­cji
  • Narzędzia Budowa­nia i Dys­try­bucji Opro­gramowa­nia
  • Narzędzia Zarządza­nia Kon­fig­u­racją
  • Narzędzia Pro­jek­towa­nia, Imple­men­tacji i Wyko­na­nia Testów
  • Narzędzia Cloud Com­put­ing i Wirtu­al­iza­cji

Podsumowanie szkolenia i retrospekcja

Egzamin (opcjonalnie)