QAgile Sala Szkoleniowa

Świat IT zmienia się nieustannie. Prawdziwi profesjonaliści chcą zawsze być na bieżąco z najnowszymi praktykami i technologiami. Pracodawcy nie mając innych sposobów weryfikacji kandydatów wymagają certyfikatów. Oferujemy otwarte i zamknięte szkolenia z metod Agile, głównie Scrum i testowania oprogramowania, przygotowujemy do egzaminów, prowadzimy prezentacje tematyczne na życzenie.

Sprawdź szczegóły naszej oferty wybierając szkolenie z listy poniżej:

Scrum i nie tylko

Scrum i nie tylko – teoria i praktyka metod Agile

Szko­le­nie jest skie­ro­wane do wszyst­kich osób, któ­rych inte­re­suje solidna wie­dza na temat Scrum w wer­sji pro­pa­go­wa­nej przez twór­ców fra­me­work, Kena Schwa­bera i Jeffa Suther­landa, czyli innymi słowy orga­ni­za­cję scrum.org. Oczy­wi­ście, jak sama nazwa wska­zuje w szcze­gól­no­ści pole­camy to szko­le­nie oso­bom zain­te­re­so­wa­nym w uzy­ska­niu cer­ty­fi­katu Pro­fes­sio­nal Scrum Master I.

Więcej »

Szko­le­nie Agile Testing

Agile Testing — Testowanie w Agile

Szko­le­nie jest skie­ro­wane do wszyst­kich osób, któ­rych inte­re­suje temat wyko­ny­wa­nia testów w śro­do­wi­sku metod zwin­nych. Pro­po­zy­cja doty­czy zarówno osób, dla któ­rych Agile jest nowe jak i osób, które już posia­dają pewne doświad­cze­nie, ale chcą upo­rząd­ko­wać swoją wie­dzę. W szcze­gól­no­ści zapra­szamy teste­rów, któ­rzy chcą dowie­dzieć się na czym polega testo­wa­nie w Agile i jak zmie­nia się ich rola. Jeśli zasta­na­wia­łeś się/zastanawiałaś się jak zmie­ścić aktyw­no­ści testowe i tech­niki, o któ­rych mówi ISTQB w dwu-tygodniowych nawet jedno-tygodniowych ite­ra­cjach to jest to zde­cy­do­wa­nie pro­po­zy­cja dla Ciebie.

Więcej »

Przygotowanie do PMI-ACP

Przygotowanie do PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Szko­le­nie Przy­go­tow­nie do PMI-ACP jest skie­ro­wane do osób zain­te­re­so­wa­nych zdo­by­ciem cer­ty­fi­katu PMI Agile Cer­ti­fied Pro­fes­sio­nal oraz dla osób zain­te­re­so­wa­nych tema­tem zarzą­dza­nia pro­jek­tami w Agile. Zapra­szamy osoby zaan­ga­żo­wane w pro­jekty korzy­sta­jące z metod Agile zarówno ze strony IT jak i biznesu.

Więcej »

REQB Podstawowy

REQB Certyfikowany Profesjonalista Inżynierii Wymagań Poziom Podstawowy

Szko­le­nie REQB®  Cer­ty­fi­ko­wany Pro­fe­sjo­na­li­sta Inży­nie­rii Wyma­gań Poziom Pod­sta­wowy (ang. Cer­ti­fied Pro­fes­sio­nal for Requ­ire­ments Engi­ne­ering Foun­da­tion Level) prze­zna­czone jest przede wszyst­kim dla osób, które chcą wzbo­ga­cić swoją wie­dzę o umie­jęt­no­ści zwią­zane z pracą z wyma­ga­niami. Pro­po­zy­cja dedy­ko­wana jest w szcze­gól­no­ści dla kie­row­ni­ków pro­jek­tów, przed­sta­wi­cieli biz­nesu, pro­gra­mi­stów, ana­li­ty­ków biz­ne­so­wych, teste­rów i człon­ków zespo­łów zapew­nia­ją­cych jakość.

Więcej »

IQBBA Podstawowy

IQBBA Certyfikowany Analityk Biznesowy Poziom Podstawowy

Szko­le­nie IQBBA Cer­ty­fi­ko­wany Ana­li­tyk Biz­ne­sowy Poziom Pod­sta­wowy (ang. Cer­ti­fied Busi­ness Ana­lyst Foun­da­tion Level) prze­zna­czone jest przede wszyst­kim dla osób chcą­cych wzbo­ga­cić swoją wie­dzę o umie­jęt­no­ści ana­lizy biz­ne­so­wej. Pro­po­zy­cja dedy­ko­wana jest w szcze­gól­no­ści dla ana­li­ty­ków, pro­jek­tan­tów usług i pro­duk­tów, wła­ści­cieli pro­duktu oraz wszyst­kim pra­cu­ją­cym z ana­lizą danych.

Więcej »

ISTQB CTFL

ISTQB Certyfikowany Tester Poziom Podstawowy

Szko­le­nie ISTQB Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziom Pod­sta­wowy (ang. ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level)wpro­wa­dza w temat testo­wa­nia osoby, które dopiero roz­po­czy­nają swoją karierę tester­ską. Ponadto szko­le­nie jest prze­zna­czone dla osób, które posia­dają już pewne doświad­cze­nie i chcia­łyby usys­te­ma­ty­zo­wać swoją wie­dzę z tego zakresu.

Więcej »

ISTQB CTFL Agile Tester

ISTQB CTFL Agile Tester

Szko­le­nie ISTQB  Cer­ty­fi­ko­wany Tester Poziom Pod­sta­wowy Agile Tester (ang. ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level Agile Tester) jest skie­ro­wane do cer­ty­fi­ko­wa­nych teste­rów posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat ISTQB Cer­ti­fied Tester przy­naj­mniej na pozio­mie pod­sta­wo­wym (Foun­da­tion Level). ISTQB Agile Tester jest roz­sze­rze­niem stan­dardu ISTQB Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Level i jak wska­zuje nazwa szko­le­nia, ta pro­po­zy­cja sku­pia się na omó­wie­niu testo­wa­nia w śro­do­wi­sku metod zwin­nych. Pro­po­zy­cja doty­czy zarówno osób, dla któ­rych Agile jest nowe jak i osób, które już posia­dają pewne doświad­cze­nie i chcą upo­rząd­ko­wać swoją wie­dzę pod kątem podej­ścia do egza­minu cer­ty­fi­ku­ją­cego.

Więcej »

ISTQB CTAL Test Analyst

ISTQB CTAL Test Analyst

Szkolenie ISTQB Analityk Testów Poziom Zaawansowany (ang. ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Analyst) jest skierowane do certyfikowanych testerów posiadających certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level). ISTQB Test Analyst przeznaczone jest dla praktyków i wymaga doświadczenia zawodowego w pracy z zarządzaniem testami w organizacjach. Certyfikacja na wskazanym poziomie prowadzi do uzyskania rozpoznawalnego na całym świecie tytułu i uprawnień do świadomej analizy testów na zaawansowanym poziomie.

Więcej »

ISTQB CTAL Technical Test Analyst

ISTQB CTAL Technical Test Analyst

Szkolenie ISTQB Techniczny Analityk Testów Poziom Zaawansowany (ang. ISTQB Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst) jest skierowane do certyfikowanych testerów posiadających certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level). ISTQB Technical Test Analyst przeznaczone jest dla praktyków i wymaga doświadczenia zawodowego w pracy z zarządzaniem testami w organizacjach. Certyfikacja na wskazanym poziomie prowadzi do uzyskania rozpoznawalnego na całym świecie tytułu i uprawnień do świadomej analizy testów na zaawansowanym poziomie.

Więcej »

ISTQB CTAL Test Manager

ISTQB CTAL Test Manager

Szkolenie ISTQB Kierownik Testów Poziom Zaawansowany (ang. ISTQB Certified Tester Advanced Test Manager) jest skierowane do certyfikowanych testerów posiadających certyfikat ISTQB Certified Tester przynajmniej na poziomie podstawowym (Foundation Level). ISTQB Test Analyst przeznaczone jest dla praktyków i wymaga doświadczenia zawodowego w pracy z zarządzaniem testami w organizacjach. Certyfikacja na wskazanym poziomie prowadzi do uzyskania rozpoznawalnego na całym świecie tytułu i uprawnień do świadomej analizy testów na zaawansowanym poziomie.

Więcej »

Share This