Professional Scrum Master I — Jak zdać egzamin PSM I?

utwor­zone przez | Kwi 13, 2017 | Blog, Scrum­pe­dia | 0 komen­tarzy

Post Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I — how to pass PSM I assess­ment napisany po ang­iel­sku  w 2013 roku stał się pod­stawą dla pos­ta. Wtedy właśnie ponown­ie zdałem test PSM I, żeby uzyskać 95% potrzeb­ne do aplikowa­nia na Pro­fes­sion­al Scrum Train­er. Moje wyni­ki były odpowied­nio 91%, 93% i na resz­cie 96%. Mam nadzieję, że wskazów­ki tutaj zawarte poz­wolą zdać Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I napewno powyżej wyma­ganych 85%. Z resztą od tego cza­su uczest­ni­cy prowad­zonych przeze mnie szkoleń Scrum i nie tylko oraz Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter osią­ga­ją wyni­ki powyżej 90%. Cho­ci­aż obec­nie po zmi­anach poziomów cer­ty­fikacji Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter mamy aż 3 poziomy, to nadal trze­ba zacząć od PSM I, który się nie zmienił.

Zasady egzaminu Professional Scrum Master I

Sprawdźmy para­me­try i zasady egza­minu opub­likowane na stron­ie Scrum.org.  Opła­ta wynosi 150 dolarów za jed­no pode­jś­cie. Ilość pode­jść nie jest ogranic­zona i nie ma okre­su karencji. Inny­mi słowy możesz tyle pode­jść kupić i tak częs­to zdawać egza­min na ile mu star­czy lim­i­tu na kar­cie kredy­towej. Zaku­pi­ony vouch­er na egza­min w postaci unikalnego kodu nie ma daty wygaśnię­cia. Egza­min zda­je się online na stron­ie scrum.org z dowol­nego miejs­ca na świecie przy pomo­cy przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Niek­tórzy mogli pomysleć, że sko­ro egza­min moż­na zdawać w domu (niek­tórzy mogą nawet myśleć o egza­m­i­nach grupowych), to łat­wo go zdać. Ken Schwaber też tak pomyślał i zwięk­szył poziom trud­noś­ci pro­giem zal­icza­nia połąc­zonym z presją cza­su. Wynik potrzeb­ny do zal­iczenia: 85% praw­idłowych odpowiedzi i 95% praw­idłowych odpowiedzi jeśli planu­jesz zostać trenerem Pro­fes­sion­al Scrum Train­er. W ciągu 60 min­ut musisz odpowiedzieć na 80 pytań. Nie ma negaty­wnych punk­tów za złe odpowiedzi, a za brak odpowiedzi jest zero punk­tów. Egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I jest testem wyboru typu Mul­ti­ple Choice, Mul­ti­ple Answer and True/False, czyli może być jed­na praw­idłowa odpowiedź, praw­idłowa kom­bi­nac­ja odpowiedzi lub trze­ba znaleźć prawdzi­we i fałszy­we stwierdzenia. Egza­min PSM I jest dostęp­ny tyko i wyłącznie w języku ang­iel­skim z uwa­gi na to, że scrum.org nie chce wprowadzać dodatkowej kom­p­likacji tłu­macze­niem pytań na inne języ­ki. Zawsze ist­nieje ryzyko, że w przy­pad­ku przetłu­maczenia fachowego języ­ka sens zda­nia zostanie zmieniony. W prze­ci­wieńst­wie do  Scrum Alliance, scrum.org nie wyma­ga odby­cia akredy­towanego szkole­nia z akredy­towanym trenerem, żeby pode­jść do egza­minu. Każdy może sprawdz­ić swo­ją wiedzę i uzyskać cer­ty­fikat. Teo­re­ty­cznie wiedza potrzeb­na do zda­nia egza­minu Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I jest zawarta w Scrum Guide. Wiado­mo, że pozy­ty­wnie na wynik wpłynie udzi­ał w szkole­niu Pro­fes­sion­al Scrum Foun­da­tions albo Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter. Dobrym pomysłem jest przeczy­tanie odpowied­nich rozdzi­ałów książ­ki Scrum i nie tylko. Zakres tem­aty­czny egza­minu Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I to:

  • Frame­work Scrum
  • Teo­ria i zasady Scrum
  • Wskroś-funkcjon­alne, samo-orga­nizu­jące się zespoły
  • Coach­ing i facyl­i­tac­ja
  • Scrum w skali

Scrum.org, a dokład­nie Ken Schwaber postanow­ił pomóc zdać ten egza­min udostęp­ni­a­jąc bezpłat­ny egza­min prób­ny Scrum Open. W 2010 roku egza­min prób­ny i egza­min właś­ci­wy korzys­tały z tej samej puli pytań. Jed­nak zawsze zna­jdą się ludzie, którzy taką sytu­ację wyko­rzys­ta­ją w niewłaś­ci­wy sposób. Kiedy pyta­nia i odpowiedzi zaczęły pojaw­iać się na forach inter­ne­towych i gru­pach dyskusyjnych, baza pytań prób­nych została ogranic­zona. Według różnych opinii w teś­cie Scrum Open zna­j­du­je się około 40 do 50 pytań. Nadal warto jest kil­ka razy prze­jść przez egza­min prób­ny zan­im pode­jdziesz do właś­ci­wego. Kiedy już zdobędziesz cer­ty­fikat Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I, masz go na zawsze, bo w prze­ci­wieńst­wie do Cer­ti­fied Scrum Mas­ter ze Scrum Alliance nie wygasa. Po zdoby­ciu tego cer­ty­fikatu masz otwartą drogę do Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter II i później Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter III. Według danych scrum.org 70% osób pod­chodzą­cych do egza­minu zda­je go za pier­wszym pode­jś­ciem.

Poćwicz z egzaminem Scrum Open Assessment

egzamin próbny scrum open Przez Scrum Open Assess­ment warto prze­jść z kilku dobrych powodów. Część stre­su związane ze zdawaniem egza­minu, albo utraty 150 dolarów moż­na zni­welować poz­na­jąc plat­for­mę egza­m­i­na­cyjną. Nauczysz się prze­chodzi między pyta­ni­a­mi, zaz­naczać  wąt­pli­we pyta­nia do ponownego roz­pa­trzenia i wyczu­jesz ile cza­su powinieneś poświę­cić na krót­sze albo dłuższe pyta­nia. Dobra rada ode mnie, pomi­mo tego, że masz 30 min­ut na egza­minie prób­nym, staraj się odpowiedzieć w 23 min­u­ty, żeby mieć takie samo doświad­cze­nie jak na prawdzi­wym egza­minie. I nie potrze­bu­jesz nawet zakładać żad­nego kon­ta. Po pros­tu klikasz Start i już. Tak jak pisałem wyżej, egza­min Scrum Open Assess­ment korzys­ta z mniejszej puli pytań niż egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I. Na teś­cie prób­nym pojawi się  tylko 30 losowych pytań z losowo ustaw­iony­mi odpowiedzi­a­mi. Kiedy zro­bisz cztery do pię­ciu pode­jść, zauważysz, że więk­szość pytań już widzi­ałeś i znasz odpowiedzi. I ter­az uważaj. Jest wysoce praw­dopodob­ne, że te pyta­nia pojaw­ią się na egza­minie Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I. Także właśnie w ten prosty sposób możesz kupić sobie trochę cza­su, a tego nigdy nie za wiele. O ile baza pytań egza­minu Scrum Open raczej się nie zmienia, to baza egza­m­inów z serii Pro­fes­sion­al Scrum jest cią­gle aktu­al­i­zowana. Pyta­nia są zmieni­ane Dochodzą nowe pyta­nia albo nowe odpowiedzi. W ten sposób egza­min Pro­fe­sion­al Scrum Mas­ter I zaw­iera trud­niejsze pyta­nia niż egza­min prób­ny i dużo rzadziej spotkasz tutaj pyta­nia typu “ile trwa Planowanie Sprintu?”. Cza­sem trudne pyta­nia są dysku­towane na forum Scrum.org, więc zajrzyj tam.

Poznaj Scrum

Przeczytaj Scrum Guide kilka razy

Jeśli wybrałeś włas­ną drogę i nie sko­rzys­tałeś z zale­canego  akredy­towanego szkole­nia Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter, ani takiego jak szkole­nie Scrum i nie tylko, to obow­iązkowo przeczy­taj Scrum Guide. Przy­go­towu­jąc się do egza­minu, najlepiej czy­taj prze­wod­nik w wer­sji ory­gi­nal­nej, ang­iel­skiej, bo w tym języku są napisane pyta­nia. Scrum Guide na przestrzeni lat został okro­jony do min­i­mum, a słowa dobrane z dużą ostrożnoś­cią. Czy­ta­jąc ten doku­ment kil­ka razy odkry­jesz nowe ele­men­ty, głęb­sze znacze­nie i zapamię­tasz charak­terysty­czne zwroty, które mogą pojaw­iać się w praw­idłowych odpowiedzi­ach. Dobrym pomysłem będzie także naprzemi­enne czy­tanie i prze­chodze­nie przez Scrum Open Assess­ment. Jeżeli Scrum jest dla Ciebie czymś nowym, zrób sobie przy­na­jm­niej dzień prz­er­wy po pier­wszym czy­ta­niu prze­wod­ni­ka, żeby zin­te­grować nowo nabytą wiedzę. Licz­ba trzy ma w sobie pewną mag­ię, więc przeczy­taj Scrum guide przy­na­jm­niej trzy razy.

Przeczytaj jeszcze więcej na temat Scrum

Nie możesz się spodziewać, że wszys­tkie pyta­nia i odpowiedzi zostały zacz­erp­nięte wprost z Prze­wod­ni­ka po Scrum. Niek­tóre będą wynikały bardziej ze zrozu­mienia sen­su i zas­tosowa­nia wiedzy zapisanej w Scrum Guide. Na przykład nie zna­jdziesz bezpośred­nio odpowiedzi na pytanie kto odpowia­da za zwal­ni­an­ie członków Devel­op­ment Team. Mogą zdarzyć się pyta­nia o wykresy spala­nia typu burn­down lub bur­nup, a te z kolei zniknęły ze Scrum Guide w 2013 roku. Patrze­nie na pyta­nia egza­minu Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I przez pryz­mat Two­jej prak­ty­ki, czy tego jak w Two­jej orga­ni­za­cji jest rozu­mi­any Scrum, może okazać się strza­łem w kolano. Kiedy odpowiadasz na pyta­nia, miej zawsze przez sobą obraz ide­al­nego świa­ta Scrum. Właś­ci­wie wszys­tkie posty i artykuły zna­j­du­jące się w stre­fie Scrum­pe­dia pomogą Ci przy­go­tować się do egza­minu. Jeśli masz więcej cza­su, przeczy­taj książ­ki autorów takich jak Ken Schwaber, Mike Cohn, Jeff Suther­land. Możesz też obe­jrzeć filmy z ich wys­tąpień umieszc­zone na Youtube. Dużo odpowiedzi i pod­powiedzi zna­jdziesz w cyk­lu Agile Answers. Niek­tóre przykłady podlinkowałem poniżej.

Lista odcinków Agile Answers

Ken Schwaber o Scrum

Jeff Suther­land o Scrum

Mike Cohn o Scrum i Agile

Poznaj specyfikę egzaminu

Posi­adanie wiedzy, a zdanie egza­minu to są dwie różne rzeczy. Trochę strate­gii na pewno pomoże. Egza­min Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I reprezen­tu­je typowe amerykańskie egza­miny cer­ty­fika­cyjne. Więcej o strate­gii takich egza­m­inów możesz przeczy­tać w artykule o egza­minie ISTQB. Nie pozwól uśpić czu­jnoś­ci zapewnie­niem, że jest to test wyboru.W takich tes­tach moż­na zastaw­ić pułap­ki, w które wpada­ją ci, którzy nie czy­ta­ją dokład­nie pytań. Stres nie poma­ga w jas­nym myśle­niu, więc lep­iej się nie stre­sować ;) Two­ją uwagę powin­ny przykuć pyta­nia, w których zna­j­du­ją się określe­nia “not”, “the best”, “all of above”, “which is false”. Przeczy­taj te pyta­nia jeszcze raz i dopiero odpowiadaj. Jeżeli nie jesteś pewien odpowiedzi, możesz oznaczyć pytanie flagą i wró­cić do niego. Jed­nak bada­nia psy­cho­log­iczne wykaza­ły, że jeśli zmieni­amy ory­gi­nal­ną odpowiedź, to najcześ­ciej dokonu­je­my błęd­nego wyboru. Pier­wszy wybór zazwyczaj pochodzi z podświado­moś­ci i jest lep­szy. Jeśli w ogóle nie wiesz, to strze­laj. W naj­gorszym wypad­ku dosta­niesz 0 punk­tów za tą odpowiedź.

Wykorzystaj czas rozsądnie

Moż­na wracać do pytań, ale nie każde­mu inter­fe­js egza­m­inów Pro­fes­sion­al Scrum przy­pad­nie do gus­tu. Dobrze jest przy­go­tować sobie papi­er i coś do pisa­nia, żeby robić notat­ki. Nie dosta­niesz dodatkowych punk­tów za wyś­cig z cza­sem. To, że potrafisz prze­jść przez Scru­mOpen Assess­ment w pięć min­ut, nie oznacza, że przek­likasz się przez egza­min PSM I  jak przez insta­la­tor Win­dowsa. Wyko­rzys­taj czas, który dostałeś i spiesz się powoli. Odliczanie pozostałego cza­su jest doskonale widoczne u góry ekranu, więc możesz co jak­iś czas kon­trolować jak Ci idzie.

Po egzaminie PSM I

Naty­ch­mi­ast po egza­minie zobaczysz wynik wyrażony w pro­cen­tach i  wynik w każdym obszarze tem­aty­cznym, o których pisałem wyżej. Kiedyś wyświ­et­lano praw­idłowe odpowiedzi, ale z tych samych powodów, z których ogranic­zono pulę pytań, w tej chwili już tak nie ma. Na adres podany w for­mu­la­rzu, dosta­niesz PDF z cer­ty­fikatem. Trafisz też na listę osób posi­ada­ją­cych cer­ty­fikat Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I. Grat­u­lac­je Scrum Mas­terze!

Terminy Szkoleń Professional Scrum Master

Data i Godz­i­naWydarze­nie
09/05/2018 — 10/05/2018
09:00 — 17:00
Pro­fes­sion­al Scrum Prod­uct Own­er — PSPO
Cen­trum Kon­fer­en­cyjne Ogrodowa 58, Warsza­wa
17/05/2018 — 18/05/2018
09:00 — 17:00
Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter — PSM
Cen­trum Kon­fer­en­cyjne Ogrodowa 58, Warsza­wa
14/06/2018 — 15/06/2018
09:00 — 17:00
Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter — PSM
Cen­trum Kon­fer­en­cyjne Ogrodowa 58, Warsza­wa
DataWydarze­nieMias­to
#_{j-M-o}#_EVENTLINK#_LOCATIONTOWN

Zapy­taj o możli­wość zor­ga­ni­zowa­nia szkole­nia zamkniętego