Szkolenie PMI Agile Certified Practioner

PMI-ACP

Adresaci PMI Agile Certified Practitioner

Szkole­nie Przy­go­towanie do PMI-ACP jest skierowane do osób zain­tere­sowanych zdoby­ciem cer­ty­fikatu PMI Agile Cer­ti­fied Pro­fes­sion­al oraz dla osób zain­tere­sowanych tem­atem zarządza­nia pro­jek­ta­mi w Agile. Zaprasza­my oso­by zaan­gażowane w pro­jek­ty korzys­ta­jące
z metod Agile zarówno ze strony IT jak i biz­ne­su.

Cel Szkolenia PMI Agile Certified Practitioner

Zaled­wie kil­ka lat temu Project Man­age­ment Insti­tute uznał, że prowadze­nie pro­jek­tów korzys­ta­ją­cych z metod Agile nie jest może być real­i­zowane tak samo jak przy meto­dach trady­cyjnych. Pow­stał nowy cer­ty­fikat PMI Agile Cer­ti­fied Prac­ti­tion­er. Trzyd­niowe
szkole­nie przy­go­towu­jące do egza­minu PMI-ACP jest przez­nac­zone dla osób, które chcą zdobyć cer­ty­fikat PMI-ACP i dla Project Man­agerów zain­tere­sowanych tem­atem Agile Project Man­age­ment.

Mocne strony szkolenia PMI Agile Certified Practitioner

Pro­gram tego szkole­nia pokry­wa cały zakres wiedzy wyma­gany do zda­nia egza­minu PMI-ACP, oswa­ja ze specy­fiką pytań egza­m­i­na­cyjnych i omaw­ia prak­ty­czne przykłady ilus­tru­jące zdobytą wiedzę.Odbycie tego szkole­nia dostar­cza również 21 godzin szkoleń związanych
z Agile wyma­ganych do pode­jś­cia do egza­minu. Słown­ict­wo uży­wane na szkole­niu jest ang­iel­skie, zgod­nie z językiem egza­minu.

 • Dowiesz się czym charak­teryzu­ją się i czym różnią się poszczególne metody Agile
 • Nauczysz się korzys­tać z narzędzi wyko­rzysty­wanych w Agile
 • Dowiesz się jak moty­wować i wspo­ma­gać zespoły Agile’owe
 • Zrozu­miesz jak angażować intere­sar­iuszy
 • Nauczysz się sza­cow­ać i planować w Agile
 • Dowiesz się jak szukać usprawnień i jak je wprowadzać
 • Zdobędziesz całą wiedzę potrzeb­ną do zada­nia egza­minu PMI-ACP za pier­wszym pode­jś­ciem
 • Prze­jdziesz więcej 21 godzin szkoleń związanych z Agile potrzeb­nych do przys­tąpi­enia do egza­minu

Plan Szkolenia PMI Agile Certified Practitioner

 1. Cer­ty­fikat PMI Agile Cer­ti­fied Prac­ti­tion­er (PMI-ACP)
 2. Metody Agile
 3. Dostar­czanie skierowane na wartość
 4. Zaan­gażowanie intere­sar­iuszy
 5. Prak­ty­ki pod­noszące wyda­jność zespołów
 6. Planowanie adap­ta­cyjne
 7. Wykry­wanie i rozwiązy­wanie prob­lemów
 8. Ciągłe ulep­szanie
 9. Pod­sumowanie zdobytej wiedzy
 10. Przy­go­towanie do egza­minu i egza­min prób­ny

Zapy­taj o możli­wość zor­ga­ni­zowa­nia szkole­nia