Instalacja i konfiguracja Atlassian Jira

Atlass­ian Jira to wsta­ni­ałe narzędzie do zarządza­nia pro­jek­ta­mi w środowiku Agile. Green­Hop­per wcześniej nazy­wany po pros­tu Agile plu­g­in jest doskon­ałą imple­men­tacją Agile Wall.

Nigdy więcej karteczek, żmud­nego wprowadza­nia danych codzi­en­nie do Excela i przedawnionych wer­sji Agile Wall. Ter­az każdy może w dowol­nym momen­cie zobaczyć Agile Wall, zal­o­gować godziny, przyp­isać do siebie nowe zadanie. Każdy członek zespołu i udzi­ałowiec może skon­fig­urować swój włas­ny Dash­board (tablice kon­trol­ną) i mieć wgląd w pro­jek­ty w taki sposób, jaki lubi najbardziej. Różnorodne raporty są dostęp­ne naty­ch­mi­as­towo, a zaoszczęd­zony czas może zostać spożytkowany w dużo bardziej pro­duk­ty­wny sposób.

jira dashboard

Nasze usłu­gi obe­j­mu­ją:

  • Insta­lac­ja, inte­grac­ja i kon­fig­u­rac­ja Atlass­ian Jira, Green­Hop­per.
  • Pro­jek­tu­je­my przepły­wy, role i ekrany w Atlass­ian Jira i Green­Hop­per.
  • Wykonu­je­my update obec­nych wer­sji.
  • Doradza­my w kwestii zasad­noś­ci wprowadzanych zmi­an.
  • Prowadz­imy trenin­gi z zakre­su wyko­rzysty­wa­nia tych narzędzi i opty­mal­iza­cji pra­cy

Zapy­taj o możli­wość insta­lacji i kon­fig­u­racji Atlass­ian Jira