Egzaminy certyfikujące

ISTQB, REQB, IQBBA, IBUQ

Zdoby­cie cer­ty­fikatu uznawanego na całym świecie stanowi doskon­ałe poświad­cze­nie pro­fesjon­al­nych umiejęt­noś­ci. Z punk­tu widzenia pra­co­daw­cy jest to jed­noz­naczne określe­nie Twoich kwal­i­fikacji i częs­to też jas­na ścież­ka kari­ery. Zdanie egza­minu może skutkować pod­wyżką lub awansem. Nawet jeśli pra­co­daw­ca nie sfi­nan­su­je takiej inwest­y­cji za Ciebie, nie czekaj i zrób to sam. Inwest­y­c­ja w siebie i pod­nosze­nie kwal­i­fikacji to najlep­sza loka­ta kap­i­tału, a proak­ty­wność jest zawsze doce­ni­ana.

Jesteśmy cer­ty­fikowanym cen­trum egza­m­i­na­cyjnym GASQ. Egza­miny mogą być przeprowadzane w cen­trum egza­m­i­na­cyjnym lub na życze­nie w siedz­i­bie klien­ta. Testy są przeprowadzane w formie elek­tron­icznej, dzię­ki czemu oso­ba zda­ją­ca egza­min poz­na­je wynik naty­ch­mi­ast po upły­wie cza­su przez­nac­zonego na egza­min lub po ręcznym zakończe­niu egza­minu. Bez zbęd­nych ner­wów i bez czeka­nia na wiz­ytę listonosza. Posi­adamy licencję na przeprowadzanie egza­m­inów ISTQB, REQB, IQBBA, IBUQ. Zobacz poniżej ofer­ty i ceny dla intere­su­ją­cych Cię pozy­cji.

Bestsellery

ISTQB CTFL

Cer­ti­fied Tester Foun­da­tion Lev­el

złotych netto

 • Wynik pozy­ty­wny od 65%
 • Czas trwa­nia 60 min­ut*
 • Ilość pytań 40
 • Język Pol­s­ki, Eng­lish, Deutch, России, Français, Español
 • Wynik egza­minu naty­ch­mi­ast

ISTQB CTFL

Agile Tester

złotych netto

 • Wynik pozy­ty­wny od 65%
 • Czas trwa­nia 60 min­ut*
 • Ilość pytań 40
 • Język Pol­s­ki, Eng­lish, Deutch, России, Français, Español
 • Wynik egza­minu naty­ch­mi­ast

REQB CPREFL

Cer­ti­fied Pro­fes­sio­nal for Requ­ire­ments Engi­ne­ering Foun­da­tion Lev­el

złotych netto

 • Wynik pozy­ty­wny od 60%
 • Czas trwa­nia 60 min­ut*
 • Ilość pytań 40
 • Język Pol­s­ki, Eng­lish, Deutch, России, Français, Español
 • Wynik egza­minu naty­ch­mi­ast

Pozostałe egzaminy

ISTQB CTAL

Advanced Lev­el Test Man­ag­er

złotych netto

 • Wynik pozy­ty­wny od 65%
 • Czas trwa­nia 180 min­ut*
 • Ilość pytań 65
 • Język Pol­s­ki, Eng­lish, Deutch, России, Français, Español
 • Wynik egza­minu naty­ch­mi­ast

ISTQB CTAL

Advanced Lev­el Test Ana­lyst

złotych netto

 • Wynik pozy­ty­wny od 65%
 • Czas trwa­nia 180 min­ut*
 • Ilość pytań 60
 • Język Pol­s­ki, Eng­lish, Deutch, России, Français, Español
 • Wynik egza­minu naty­ch­mi­ast

ISTQB CTAL

Advanced Lev­el Tech­ni­cal Test Ana­lyst

złotych netto

 • Wynik pozy­ty­wny od 65%
 • Czas trwa­nia 120 min­ut*
 • Ilość pytań 45
 • Język Pol­s­ki, Eng­lish, Deutch, России, Français, Español
 • Wynik egza­minu naty­ch­mi­ast

REQB CPREAL

Cer­ti­fied Pro­fes­sion­al for Require­ments Engi­neer­ing Advanced Lev­el

złotych netto

 • Wynik pozy­ty­wny od 65%
 • Czas trwa­nia 90 min­ut
 • Ilość pytań 40
 • Język Pol­s­ki, Eng­lish, Deutch, России, Français, Español
 • Wynik egza­minu naty­ch­mi­ast

REQB CPRE-AP

Cer­ti­fied Pro­fes­sion­al for Require­ments Engi­neer­ing Agile Prac­ti­tion­er

złotych netto

 • Wynik pozy­ty­wny od 60%
 • Czas trwa­nia 60 min­ut
 • Ilość pytań 40
 • Język Eng­lish
 • Wynik egza­minu naty­ch­mi­ast

 

IBUQ

Usabil­i­ty Pro­fes­sion­al Foun­da­tion Lev­el

złotych netto

 • Wynik pozy­ty­wny od 65%
 • Czas trwa­nia 60 min­ut
 • Ilość pytań 40
 • Język Pol­s­ki, Eng­lish, Deutch, России, Français, Español
 • Wynik egza­minu naty­ch­mi­ast

IQBBA

Cer­ti­fied Busi­ness Ana­lyst Foun­da­tion Lev­el

złotych netto

 • Wynik pozy­ty­wny od 65%
 • Czas trwa­nia 60 min­ut
 • Ilość pytań 40
 • Język Pol­s­ki, Eng­lish, Deutch, России, Français, Español
 • Wynik egza­minu naty­ch­mi­ast

*Jeżeli zda­jesz egza­min w języku innym niż Twój język ojczysty, to masz dodatkowe 25% cza­su. Czyli na przykład jeżeli będąc Polakiem zda­jesz egza­min ISTQB CTAL Test Man­ag­er to masz na to 225 min­ut.