Coaching

Coach­ing jest jedynym opła­cal­nym sposobem wzmoc­nienia nowych zachowań i umiejęt­noś­ci, pod­czas, gdy uczeń prze­chodzi przez niebez­pieczną “głębię rezul­tatów”. Kiedy już ją pokona i nowe umiejęt­noś­ci przyniosą rezul­taty, staną się one samon­apędza­jące.

Zapy­taj o możli­wość coachin­gu