HackYeah — Największy stacjonarny Hackathon w Europie

utwor­zone przez | Wrz 1, 2017 | Blog | 0 komen­tarzy

Logistyka HackYeah

Miejsce: Tau­ron Are­na Krakow
Czas: 27–29 październi­ka 2017
Gru­pa docelowa: spec­jal­iś­ci w tech­nologii VR, AR, AI, IoT, Data Min­ing, Gamedev, Pro­duct­dev, Mobile, Auto­mo­tive oraz eksper­ci w językach pro­gramowa­nia: Java, C/C++, C#, .Net, Scala, Swift, Objec­tive C, JavaScript, PHP, Python, Ruby, HTML5, SQL, a także Design­erzy, Scrum Mas­terzy i Project Man­agerowie z głową pełną pomysłów i chę­cią roz­wo­ju swoich pro­jek­tów.
Tem­at: Ekstremalne życie

Pod­czas 48 godzin zma­gań uczest­ni­cy będą pra­cow­ać w gru­pach max. 6-osobowych, tworząc najlep­sze i najbardziej ekstremalne rozwiąza­nia tech­no­log­iczne dla czołowych firm tech­no­log­icznych.

Dwa tysiące uczest­ników na Hack­Yeah to nie tylko real­na licz­ba, ale min­i­mum, jakie sobie staw­iamy. Będzie nas więcej. W Europie Środ­kowo-Wschod­niej są najlep­si spec­jal­iś­ci IT na całym świecie. Zasługu­ją na taką imprezę – mówi Maciej Ryś, pomysło­daw­ca Hack­Yeah. Zor­ga­ni­zował już pop­u­larne hackatho­ny, m.in. Smo­gath­on, w którym wzięły udzi­ał zespoły z 3 kon­ty­nen­tów, oraz niedawny KrakHack – imprezę miejską, na którą z samego Krakowa zgłosiło się aż 200 osób. Dodatkowo za październikowe wydarze­nie odpowiedzial­na jest agenc­ja even­towa PROIDEA, spec­jal­izu­ją­ca się w tworze­niu wydarzeń i przestrzeni net­workingowej dla branży IT,  jak Fes­ti­w­al 4Developers.

Sko­rzys­taj z kodu qag­ileyeah, by otrzy­mać 15% zniż­ki!

Więcej o HackYeah

Hasłem even­tu jest: EXTREME!  Pomysło­daw­cy hackathonu, wspól­nie z pro­gramis­ta­mi oraz ludź­mi zafas­cynowany­mi nowoczes­ny­mi tech­nolo­gia­mi nadadzą nowe znacze­nie słowu “ekstremal­ny”. Głównym zadaniem uczest­ników będzie stworze­nie kreaty­wnego i innowa­cyjnego rozwiąza­nia dla ludzi żyją­cych sporta­mi ekstremal­ny­mi — nie zna­ją­cych granic, tak samo jak spec­jal­iś­ci w branży IT. Orga­ni­za­torzy dają uczest­nikom całkowicie wol­ną rękę w inter­pre­tacji zada­nia — zachę­ca­jąc do rywal­iza­cji o nagrody pieniężne (i nie tylko) w kilku kat­e­go­ri­ach. Dodatkowo Part­nerzy Hack­Yeah przy­go­tu­ją zada­nia, które będą prezen­towane przed even­tem w social medi­ach. Orga­ni­za­torzy chcą pokazać światu efek­ty scale­nia dwóch ekstremal­nie różnych, a jed­nocześnie podob­nych środowisk, by stworzyć coś niesamowitego. Hackathon będzie miał miejsce w Tau­ron Are­nie Kraków, która jest ide­al­nym obiek­tem dla wiel­kich, nieza­pom­ni­anych i reko­r­dowych wydarzeń.

Hack­Yeah to z jed­nej strony wydarze­nie tes­tu­jące umiejęt­noś­ci spec­jal­isty­czne oraz dające pole do popisu, ale z drugiej to okaz­ja do spotka­nia ludzi zaj­mu­ją­cych się na co dzień podob­ny­mi pro­jek­ta­mi. W hackathonach chodzi o rywal­iza­cję, ale również świet­ną zabawę i luźną atmos­ferę. Zad­bamy o to, by każdy uczest­nik wydarzenia wró­cił z niego z nowy­mi zna­jomy­mi oraz nieza­pom­ni­any­mi wspom­nieni­a­mi

– mówi Syl­wia Woj­tas z agencji PROIDEA.

Fak­tem jest, że zapotrze­bowanie na pro­gramistów na rynku pol­skim sza­cu­je się na 50 000 osób (Raport Sed­lak & Sed­lak z 2016 roku). W trak­cie trwa­nia Hackathonu przewidziane są atrakc­je, które poz­wolą na chwilowe odpręże­nie. Zapewnione są także posił­ki, masaże i dostęp do stre­fy relak­su. Zapisy na www.hackyeah.pl, wejś­ciówka dla uczest­ników kosz­tu­je 49 zł. Więcej infor­ma­cji na Face­booku oraz Twit­terze wydarzenia.