Blog o Agile, Testowaniu i Jakości

Aktu­al­noś­ci, artykuły, infor­ma­c­je

Sprint Review to nie demo!

Sprint Review czy demo? A co za różni­ca? W wielu orga­ni­za­c­jach spo­tykam się, z tym, że Sprint Review nazy­wany jest demo. Częs­to wyni­ka to, z tego, że ludzie nie widzą różni­cy pomiędzy tymi dwoma określe­ni­a­mi. Czy na pewno nie widzisz różni­cy pomiędzy Przegląd Sprintu a demo?

Pięć Dysfunkcji Zespołu — opis i test

Zespoły będą miały swo­je charak­terysty­czne prob­le­my określane jako dys­funkc­je. Tak jak na przykład każ­da rodz­i­na, każdy zespół jest przy­na­jm­niej lekko dys­funkcyjny na swój sposób. Patrick Lencioni opra­cow­ał mod­el poziomów dys­funkcji zespołów i test, który umożli­wia diag­nozę. Opub­likowany tutaj mate­ri­ał to w głównej mierze tłu­macze­nie ory­gi­nal­nych mate­ri­ałów na tem­at Mod­elu Pię­ciu Dys­funkcji.

Jak porządkować Product Backlog? — część II

Prod­uct Back­log (Rejestr Pro­duk­tu jeśli wolisz po pol­sku) powinien być uporząd­kowany (ang. ordered). Każdy ele­ment Rejestru Pro­duk­tu (ang. Prod­uct Back­log Item, PBI) posi­a­da nadany, określony porządek (ang. order) na liś­cie. Ułoże­nie Prod­uct Back­log według pri­o­ry­te­tu nie wystar­czy. Co w ogóle oznacza, że Rejestr Pro­duk­tu jest spri­o­ry­te­ty­zowaną listą?

Jak porządkować Product Backlog? — część I

Prod­uct Back­log (Rejestr Pro­duk­tu jeśli wolisz po pol­sku) powinien być uporząd­kowany (ang. ordered). Każdy ele­ment Rejestru Pro­duk­tu (ang. Prod­uct Back­log Item, PBI) posi­a­da nadany, określony porządek (ang. order) na liś­cie. Ułoże­nie Prod­uct Back­log według pri­o­ry­te­tu nie wystar­czy. Co w ogóle oznacza, że Rejestr Pro­duk­tu jest spri­o­ry­te­ty­zowaną listą?

Project Manager w Scrum #3 — co zrobić z PMem

Po czym poz­nać czy dany Project Man­ag­er dobrze roku­je do Agile?
Jakie są argu­men­ty za tym, żeby Project Man­ag­er nadal był w orga­ni­za­cji?
Trze­ba sobie zadać pytanie “A jaką wartość zyskamy utrzy­mu­jąc stanowisko PM?”. To jest bardziej pytanie “po co?”, a nie “dlaczego?”.

Motywacja by Daniel Pink a sprawa polska

Motywac­ja, czyli jak spraw­ić, żeby ludziom się chci­ało, zawsze pojaw­ia się w tema­cie zarządza­nia. Szczegól­nie w ostat­nich dekadach kiedy posi­adanie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz otrzymy­wanie wyna­grodzenia przes­tały mieć wartość. Nie moż­na…

Scrum Guide 2017 — zmiany w przewodniku

Scrum Guide 2017 ujrzał światło dzi­enne 7 listopa­da 2017, nieco rok po ostan­im wyda­niu. Czy Scrum uległ zmi­an­ie? Czy poprzed­nia wer­s­ja Prze­wod­ni­ka po Scrum przes­tała być aktu­al­na? Wprowad­zono pięć więk­szych poprawek i kil­ka mniejszych, które nie były ofic­jal­nie ogłos­zone ani sko­men­towane. Ken Schwaber i Jeff Suther­land sko­men­towali kil­ka nieporozu­mień związanych ze złą inter­pre­tacją Scru­ma. Nową wer­sję Scrum Guide pod­sumował­by stwierdze­niem, nie zmieniło się nic.

Project Manager w Scrum #1 — czy Scrum to metoda zarządzania projektami?

W meto­dach pro­mu­ją­cych rolę PMa w Agile, tak jak cho­ci­aż­by Agile PM wywodzą­cy się z DSDM Atern moż­na znaleźć mate­ri­ały, w których Scrum został pokazany jako jedynie meto­da wytwór­cza, na poziomie deliv­ery. A jak wiado­mo w pode­jś­ciu project man­age­ment, nad deliv­ery musi górować poważ­na metody­ka zarząd­cza. Scrum w tym tłu­macze­niu rysu­je się jako pewien sposób orga­ni­za­cji pra­cy devel­op­erów, którym PM musi i tak zarządz­ić.

Powtórka egzaminu Scrum.org za darmo

W tym tygod­niu w świecie Scrum doszło do przeło­mowego wydarzenia. Scrum.org zmienił zasady egza­minu Pro­fes­sion­al Scrum Mas­ter I i innych egza­m­inów pier­wszego poziomu. Oso­by, które będą uczest­niczyły w szkole­niu akredy­towanym Scrum.org i pode­jdą do egza­minu…

Strona 1 z 171234510Ostat­nia »