+48 782 222 016 info@qagile.pl

Recenzja Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami

Okładka książki Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami Mariusz Chrapko

Pro­wa­dzi­łem szko­le­nie Scrum teo­ria i prak­tyka w War­sza­wie, kiedy dowie­dzia­łem się o pierw­szej książce o Scrum pol­skiego autora. Zaraz po szko­le­niu poje­cha­łem do Empika i zna­la­złem egzem­plarz na półce. Kupi­łem Kubu­sia i kaba­nosy (stan­dar­dowe sma­ko­łyki, kiedy jestem w Pol­sce) i poje­cha­łem do hotelu czy­tać. Nie­stety mój entu­zjazm malał. Potrze­bo­wa­łem pię­ciu podejść, żeby doczy­tać tą książkę, żeby napi­sać recen­zję. Kolej­nych kilku, żeby napi­sać recen­zję i umie­ścić nega­tywną opi­nię o książce. Tro­chę dziw­nie czuję się wyda­jąc tak złą opi­nię o pierw­szej książce o Scrum po pol­sku, ale fakty pozo­stają fak­tami, a jed­nym z fila­rów Scrum jest Przej­rzy­stość (ang. Trans­pa­rency). Obie­ca­łem to kilku oso­bom, więc pre­sja społeczna/koleżeńska zadzia­łała w tym przy­padku jak marze­nie. Wer­sja dla nie­cier­pli­wych: nie pole­cam tej książki, bo jak można by pole­cać książkę z pod­sta­wo­wymi błę­dami w sztuce? Docie­kli­wych zapra­szam dalej.

Nie oce­niaj po okładce

Na okładce chyba mamy frag­ment z pro­gramu Gliny. W tym odcinku dwóch wyrost­ków ucieka przed poli­cją ska­cząc przez płot. Nie oce­niajmy książki po okładce. Zdzi­wił mnie autor, bo pomimo obser­wa­cji i uczest­ni­cze­niu na pol­skim rynku Agile, nigdy nie spo­tka­łem się z Mariu­szem Chrapko, jako tre­ne­rem czy tak zwa­nym spe­cja­li­stą. Jeśli cho­dzi o napi­sa­nie książki, to podej­rze­wał­bym Toma­sza Wło­darka, Andy’ego Brandt, Kate Ter­lecką, Wik­tora Żół­kow­skiego. Mam wra­że­nie, że autor wyrósł spod ziemi. Wiemy za to, że zaj­mo­wał się filo­zo­fią, muzyką i kotami, o czym później.

Wpro­wa­dze­nie od Mike’a Cohn’a, który jest bar­dzo zaję­tym czło­wie­kiem może wyda­wać się impo­nu­jące tyle samo, co podej­rzane. W takim razie, dla­czego to nie jest książka sygno­wana „Mike Cohn Signa­ture series”? Po co zada­wać sobie tyle trudu, żeby prze­tłu­ma­czyć całą książkę na angiel­ski, wysłać do jed­nego z naj­bar­dziej roz­chwy­ty­wa­nych tre­ne­rów po to, żeby napi­sał stronę A4 o tym, co o niej myśli. Prze­cież prze­czy­tał książkę, do któ­rej napi­sał wpro­wa­dze­nie, prawda?  Z dru­giej strony, skoro pro­sić kogoś o wpro­wa­dze­nie, to ja bym się udał od razu do auto­rów Scrum, czyli Jeff’a Sutherland’a i Ken’a Schwaber’a. To, co Mike napi­sał jest bar­dzo ogólne i w dodatku nazwał autora jedy­nie doświad­czo­nym Scrum­Ma­ste­rem (pisow­nia łączna w stan­dar­dzie Scrum Alliance obo­wią­zuje w książce). Można powie­dzieć, że budo­wa­nie auto­ry­tetu na wpro­wa­dze­niu od Cohn’a zadzia­łało rów­nie sku­tecz­nie jak „słit focia” autora książki przy for­te­pia­nie. Dla­czego nie w trak­cie tre­ningu, albo przy Agile Wall? Nie wiem. Dwie strony podzię­ko­wań to tro­chę przy­długo. Mowy przy odbie­ra­niu Oska­rów są krót­sze. Zamiast wstępu jest … wstęp pod­party dwoma przy­pi­sami, nazwi­skami guru zarzą­dza­nia, tytu­łami fil­mów, utwo­rów muzycz­nych. Prze­brną­łem, chyba zacznie się „książka właściwa”.

Książka wła­ściwa

Prze­tłu­ma­cze­nie model Wate­fall, jako metoda kaska­dowa jest nieco dziwne, ale nie bądźmy dro­bia­zgowi. Agile Manis­fe­sto, jak to zwy­kle w tym tema­cie musi się zna­leźć i jest, ale 12 zasad Agile jest jedy­nie wspo­mniane. Wielka szkoda. Zasady bar­dzo czę­sto są pomi­jane, a sta­no­wią ważne uzu­peł­nie­nie mani­fe­stu. To tak jakby mani­fest każdy czy­tał, ale odwró­cić kartkę i zoba­czyć 12 zasad to już za dużo. A prze­cież prze­wró­ce­nie strony może wiele wyja­śnić i zmienić:

W dru­gim roz­dziale nawią­za­nia do muzyki już zaczy­nają nudzić.

Na stro­nie 48 się­gną­łem po pióro z czer­wo­nym atra­men­tem i zaczą­łem zazna­czać błędy mery­to­ryczne. Nikt tego nie prze­glą­dał, czy co? Naj­wy­raź­niej Mike Cohn czy­ta­jąc książkę nie zauwa­żył, że autor popeł­nił pod­sta­wowy błąd nazy­wa­jąc Scrum zwinną metodą zarzą­dza­nia pro­jek­tami ( to samo z resztą na okładce, w dodatku pogru­bioną czcionką). Na litość boską ile razy Ken Schwe­ber musi zamie­ścić arty­kuły, posty i video, żeby dotarło, że Scrum jest fra­me­wor­kiem, ramą i nie jest metodą, meto­dyką ani instruk­cją krok po kroku. To sam jest nawet wał­ko­wane w testach na PSM I oraz w Scrum Guide.

„Scrum is not a deve­lop­ment method or a for­mal pro­cess, rather it is a com­pres­sion algo­ri­thm for worl­dwide best prac­ti­ces obse­rved in over 50 years of software deve­lop­ment. The Scrum fra­me­work is sim­ple to imple­ment and auto­ma­ti­cally unpacks and enco­ura­ges a software deve­lop­ment team to deploy best practices”

Jeff Suther­land “The Scrum Papers: Nut, Bolts, and Ori­gins of an Agile Framework”

“Scrum is a fra­me­work struc­tu­red to sup­port com­plex pro­duct development.”

“The Scrum Guide. The Defi­ni­tive Guide to Scrum: The Rules of the Game” Ken Schwa­ber and Jeff Sutherland

Impe­di­ments jest nie­kon­se­kwent­nie raz tłu­ma­czone jako blo­kady a raz jako prze­szkody. A im dalej w las tym wię­cej drzew. Twier­dze­nie, że Scrum­Ma­ster to taki „Master Yoda, bro­niący zespołu przed „ciemną stroną mocy”nie nasta­wia czy­tel­ni­ków dobrze do przy­szłej współ­pracy z resztą orga­ni­za­cji. Może brzmi cool, ale nie da się współ­pra­co­wać z kimś, kogo okre­ślamy z góry, jako zło, a sami mamy poczu­cie misji zwal­cza­nia tego zła, prawda? Dowia­du­jemy się też, że postawa Scrum­Ma­stera jest „bar­dzo słu­żal­czą”. Takie okre­śle­nie w języku pol­skim ma raczej nega­tywną kono­ta­cję i już widzę sze­regi przy­szłych Scrum­Ma­ste­rów pro­te­stu­ją­cych „Słu­żal­czo­ści nie było w umowie!” :)

Mało tego, czy­tamy, że Scrum­Ma­ster ma ste­ro­wać pro­ce­sem i pro­wo­ko­wać zespół. Dla mnie ste­ro­wa­nie kimś i pro­wo­ka­cja, to po pro­stu mani­pu­la­cja. Co to za Scrum­Ma­ster? Chyba według autora Scrum­Ma­ster reali­zuje swoją ukrytą agendę spra­wia­jąc wra­że­nie, że zespół sam wpada na takie a nie inne pomy­sły. TO JEST NAGANNE ZACHOWANIE drogi czy­tel­niku, czy­tel­niczko. Takich Scrum­Ma­ste­rów należy wyrzu­cić za drzwi firmy jak naj­szyb­ciej. Zda­rzają się tacy deli­kwenci cza­sem i zda­rza się to w przy­padku, kiedy mana­ger zatrud­nia zewnętrz­nego kon­sul­tanta tylko po to, żeby nadal mieć wła­dzę nad zespo­łem, ale w spo­sób mniej jawny. Prze­cież kon­sul­tant, a w szcze­gól­no­ści kon­trak­tor zazwy­czaj dąży do pod­pi­sa­nia kolej­nej umowy, wiec robi to, co zada­wala zle­ce­nio­dawcę. [Na mar­gi­ne­sie: jak wyczu­wam, że taka jest inten­cja osoby zatrud­nia­ją­cej mnie, to nie podej­muje się pro­jektu] SM czuwa też, nad tym jak praca ma być wyko­nana. Doprawdy? A mi się wyda­wało, że to samo­or­ga­ni­zu­jący się i samo-zarządzalny zespół decy­duje o tym. Nikt nie może inge­ro­wać w decy­zje zespołu co do tego jak wyko­nać pracę, nawet Master Yoda ;) O i napi­sane tutaj jest, ze Scrum­Ma­ster jest odpo­wie­dzialny za wydaj­ność zespołu. Brzmi to mocno „managersko”.

Można się też dowie­dzieć, że Scrum­Ma­ster to pies, który „wymaga sta­łego kon­taktu ze swoim panem i ludźmi”. Meta­fora Owczarka Pod­ha­lań­skiego chyba wyda­wała się auto­rowi trafna.

Pomysł Głów­nego Scrum­Ma­stera (Chief Scrum­Ma­ster) to nowość. Stan­dar­dowo osoba wspo­ma­ga­jąca Scrum­Ma­ste­rów i współ­pracę całej orga­ni­za­cji to po pro­stu Agile Coach.

Podob­nie mało cie­ka­wym pomy­słem jest wpro­wa­dza­nie 3 stop­nio­wej hie­rar­chii Pro­duct Owne­rów. To na pewno przy­spie­szy pracę zespo­łów i poprawi komu­ni­ka­cję w organizacji ;)

Z kolei okre­śle­nie, że „Pla­ton to sta­ro­żytny „mędrol”, który szwen­da­jąc się po Ate­nach, wykon­cy­po­wał sobie poję­cie „idei”” napi­sał, za autora, jeden z jego kotów po zje­dze­niu trawy w ogrodzie.

Okre­śle­nie „S” w akro­ni­mie INVEST, jako mała histo­ryjka, która mie­ści się w Sprin­cie jest kolej­nym błę­dem mery­to­rycz­nym. S ozna­cza Sized Appro­prie­taly, czyli odpo­wied­niego roz­miaru do momentu, w któ­rym o niej mówimy zgod­nie z kon­cep­tem Pro­duct Bac­klog Ice­berg. Chyba Mike Cohn mówił o tym na szko­le­niu, na któ­rym był autor?

Kilka innych uwag bez rozwinięcia

Po co gro­oming (spo­tka­nie pie­lę­gna­cyjne) dawać do Sprint Bac­klog? Pod jaką User Story to byłoby pod­pięte? Bufor sto­so­wany na Plan­ning Meeting jest od tego.

„Punk­tów uży­wamy do oceny skom­pli­ko­wa­nia danej funk­cjo­nal­no­ści” – Słu­cham? I teraz rzecz naj­za­baw­niej­sza. Mike Cohn opu­bli­ko­wał post pod tytu­łem „It’s Effort, Not Com­ple­xity”. Czyli pogląd autora wpro­wa­dze­nia do książki jest skraj­nie inny niż autora książki :)

“So, story points are about the effort invo­lved. Feel free to adjust your esti­mate of effort based on things like risk and uncer­ta­inty, but point-based esti­ma­ting is about the time the work will take. It’s what our clients, bos­ses, custo­mers, and sta­ke­hol­ders care about.”

Na tym eta­pie nawią­za­nia do muzyki i słów pio­senki Nata­lii Kukul­skiej robi się tak samo nudne jak wier­sze i śpiewy elfów we Władcy Pierścieni.

Czy ktoś prze­czy­tał trzy strony dia­lo­gów z filmu M.A.S.H.?

Autor pro­po­nuje podzie­lić zespół na dwa mniej­sze w trak­cie Plan­ning Poker, jeśli jest więk­szy niż 10 osób. Hell­lo­ooooł! Ale prze­cież roz­miar zespołu Scrum jest okre­ślony na mak­sy­mal­nie 9 osób.

Pisa­nie User Story, jako użyt­kow­nik (user) to oczy­wi­sty błąd. Gdzie jest Wizja i gdzie są Persony?

Hor­ren­dalny jest pomysł przerw 1–2 dni pomię­dzy Sprint’ami. Firma Atlas­sian nie wyko­rzy­stuje FedEx Days, które już jakiś czas temu zmie­niły nazwę na Shi­pIt Days z powodu inter­wen­cji fimry FedEx, do wypeł­nia­nia przerw mię­dzy ite­ra­cjami. Shi­pIt Days to 24 godziny raz na kwar­tał. Praca w Scrum powinna mieć stałe tempo i dawać Zespo­łowi wysoką satys­fak­cję. Wtedy prze­rwy nie są potrzebne. Pomysł przerw pomię­dzy ite­ra­cjami wytrąca z tempa i rutyny i jest z reguły szkodliwy.

Dalej mamy nie­stan­dar­dowe pyta­nia doty­czące Daily Scrum:

  • Co robi­łem wczoraj?
  • Co będę robił dzisiaj?
  • Co mi przeszkadza?

Prze­cież to wła­śnie sta­tus meeting i prze­ci­wień­stwo Daily Scrum. Kogo obcho­dzi, czym są zajęci człon­ko­wie Zespołu i co im prze­szka­dza? Ważne, co zro­bili od ostat­niego spo­tka­nia (czas doko­nany), co pla­nują zro­bić do kolej­nego spo­tka­nia i czy potrze­bują pomocy albo krót­kiej narady. Ory­gi­nalne pyta­nia ze Scrum Guide (wer­sja Oct 2011 PL)

  • Co zostało wyko­nane od ostat­niego spotkania?
  • Co zosta­nie wyko­nane przed kolej­nym spotkaniem?
  • Jakie prze­szkody stoją na drodze?

Cho­dzi o to, co zostało ukończone.

Kilka dobrych pomysłów

Są też, oczy­wi­ście cie­kawe kon­cepty i dobra wie­dza w tej książce. Na przy­kład meta­fora człon­ków Zespo­łów na kształt litery T. Podoba mi się okre­śle­nie, że ide­alny roz­miar zespołu, to taki, który może posi­lić się dwiema piz­zami. Poka­za­nie lejka nie­pew­no­ści esty­ma­cji dobrze obra­zuje pro­blemy z szacowaniem.

Pod­su­mo­wa­nie

Mnó­stwo pod­sta­wo­wych błę­dów i „opo­wie­ści muzyczne” prze­kre­ślają tę książkę w mojej subiek­tyw­nej opi­nii. Czy ktoś, kto się zna prze­glą­dał tą książkę przed wyda­niem? Jak poszedł prze­gląd edy­tor­ski, który jest czę­ścią pro­cesu publi­ka­cji? Nie­stety ist­nieje wyso­kie ryzyko, że autor teraz będzie uzna­wany za guru Scrum w Pol­sce, bo „prze­cież napi­sał książkę” i będzie bez­tro­sko wdra­żał swoje pomy­sły w orga­ni­za­cjach i szko­lił przy­szłych Scrum­Ma­ste­rów. Jak zwy­kle pole­cam przy ogra­ni­cze­niu edu­ka­cji do ksią­żek w języku angiel­skim, zaczy­na­jąc od kla­sy­ków: Ken Schwa­ber, Jeff Suther­land, Mike Cohn i seria „A Mike Cohn signa­ture book”.