+48 782 222 016 info@qagile.pl

Ken Schwaber mówi o Definicji DONE

Poni­żej 3 czę­ści wystą­pie­nia Kena Schwa­bera umiesz­czone nie­dawno na YouTube. Ken Schwa­ber na kon­fe­ren­cji w Mont­re­alu pre­zen­tuje tematy Defi­ni­cji DONE, “flac­cid Scrum” i wyja­śnia jak odnieść suk­ces korzy­sta­jąc ze Scrum. Kon­fe­ren­cja została zor­ga­ni­zo­wana przez Pyxis Tech­no­lo­gies (http://pyxis-tech.com).

Mniej niż 50% orga­ni­za­cji korzy­sta­ją­cych ze Scrum używa ite­ra­cyj­nych przyrostów.