+48 782 222 016 info@qagile.pl

Szkolenia

Świat IT zmienia się nieustannie. Prawdziwi profesjonaliści chcą zawsze być na bieżąco z najnowszymi praktykami i technologiami. Pracodawcy nie mając innych sposobów weryfikacji kandydatów wymagają certyfikatów. Oferujemy otwarte i zamknięte szkolenia z metod Agile, głównie Scrum i testowania oprogramowania, przygotowujemy do egzaminów, prowadzimy prezentacje tematyczne na życzenie.

Zobacz więcej

Coaching

Coaching jest jedynym opłacalnym sposobem wzmocnienia nowych zachowań i umiejętności, podczas, gdy uczeń przechodzi przez niebezpieczną "głębię rezultatów". Kiedy już ją pokona i nowe umiejętności przyniosą rezultaty, staną się one samonapędzające.

Zobacz więcej

Doradztwo

Po co wymyślać koło od nowa? Po co popełniać standardowe błędy, jeżeli można uczyć się od osób z większym doświadczeniem? Konsultanci QAgile i firm partnerskich posiadają ogromne doświadczenie w środowisku metod zwinnych i praktykach zapewnienia jakości. Skorzystaj z porad naszych ekspertów, którzy obiektywnie ocenią sytuację i zaproponują scenariusze działań odpowiednie do warunków organizacji. Zapewnij sobie pomoc najlepszych.

Zobacz więcej

Testowanie

Każdy popełnia błędy. Dzisiaj, kiedy jesteśmy otoczeni systemami IT, a od oprogramowania nierzadko dosłownie zależy nasze życie, błędy w oprogramowaniu mogą wiele kosztować. Testowanie obniża ryzyko produktowe i chroni przed problemami. Tylko odpowiednie praktyki zapewnią walidację i weryfikację odpowiednich obszarów i wydanie produktów na czas.

Zobacz więcej

Najpopularniejsze szkolenia

Nie tylko Scrum – teoria i praktyka metod Agile

Nowe szkolenie

Niezwykle szybkie tempo rozwoju technologii i rosnące wymagania rynku zmusiły producentów oprogramowania do wydawania częstszych release’ów. Częstsze wypuszczanie produktu na rynek oznacza mniej czasu na cykl produkcyjny. Dodatkowo, całą sytuację mogą skomplikować oczekiwania i wymagania odbiorców zmieniające się w trakcie trwania cyklu wytwarzania. Jak to rozwiązać?

Szczegóły

Agile Testing

Szkolenie Testowanie w Agile jest szkoleniem przygotowującym testera do pracy w środowisku Agile i wykorzystania jego/jej wiedzy i doświadczenia w jak najbardziej skuteczny sposób w nowej rzeczywistości. Dla testera z tradycyjnym wykształceniem i doświadczeniami w Waterfall czy RUP, Agile oznacza wiele wyzwań takich jak pozornie mało czasu, mniej pisania dokumentacji, automatyzacja, raporty, bezpośrednia komunikacja.

Szczegóły

Przygotowanie do PMI-ACP

Zaled­wie kilka lat temu Project Man­age­ment Insti­tute uznał, że prowadze­nie pro­jek­tów korzys­ta­ją­cych z metod Agile nie jest może być real­i­zowane tak samo jak przy meto­dach trady­cyjnych. Pow­stał nowy cer­ty­fikat PMI Agile Cer­ti­fied Prac­ti­tioner. Trzyd­niowe szkole­nie przy­go­towu­jące do egza­minu PMI-ACP jest przez­nac­zone dla osób, które chcą zdobyć cer­ty­fikat PMI-ACP i dla Project Man­agerów zain­tere­sowanych tem­atem Agile Project Management.

Szczegóły

Zobacz wszystkie szkolenia

Zobacz wszystkie szkolenia

Prosto z bloga

Agile w Biznesie 2015 — notatki

W tym roku przy­pa­dła mi zaszczytna rola popro­wa­dze­nia trze­ciej już edy­cji kon­fe­ren­cji Agile w Biz­ne­sie, która odbyła się 22 i 23 Wrze­śnia 2015 w hotelu Radis­son Blue w War­sza­wie. To czym to wyda­rze­nie odróż­nia się od kon­ku­ren­cyj­nych... Czytaj dalej

Pytania o Agile i odpowiedzi Agile Answers

Już jakiś czas temu wspól­nie z Andym Brandt z Code Sprin­ters wystar­to­wa­li­śmy nowy por­tal i kanał na Youtube. Agile Answers to odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wane pyta­nia o Scrum i tematy zwią­zane z Agile. Naszą inspi­ra­cją były pyta­nia powta­rza­jące... Czytaj dalej

Czytaj bloga

Czytaj bloga

scrum-book-ico

SCRUM i nie tylko

Zarządzanie pro­jek­tami za pomocą metod zwin­nych, czyli Agile jest tem­atem na topie. 80% anki­etowanych zagranicznych firm deklaruje prowadze­nie przy­na­jm­niej jed­nego pro­jektu ta metodą. 65% z nich korzysta ze Scrum.

Zobacz opis książki

Trenerzy

Krystian Kaczor

Krystian Kaczor znany jest w środowisku profesjonalistów IT jako wpływowy specjalista od Agile. Dzieli się swoim bogatym i zróżnicowanym doświadczeniem nie tylko przez prowadzone szkolenia, ale także artykuły i wystąpienia na konferencjach. Propagator pragmatycznego podejścia opartego na empiryzmie i sprawdzaniu efektów. Autor sprzedanej w tysiącach egzemplarzy książki "Scrum i nie tylko. Teoria i praktyka w metodach Agile". Trener, który nadal pracuje jako Agile Coach i Scrum Master, żeby utrzymać więź z praktyką projektową.

Poznaj wszystkich trenerów

Agnieszka Kaczor

Agnieszka Kaczor szybko daje się poznać jako osoba pełna optymizmu i kochająca ludzi. Każda sytuacja ma pozytywne rozwiązanie, a każda napotkana osoba daje okazję do rozmowy. Wszechstronna trenerka i pragmatyczna profesjonalistka.

Poznaj wszystkich trenerów

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

A. Einstein

Polecają nas

Krystian is an excellent Test Lead and a terrific ScrumMaster. He's been able to deploy Scrum Methodology with eXtreme Programming Engineering practices at full, with no comprises and even working without deserved management support. The toolset and process implemented direcly by himself are leading edge and his deployement of automated quality test chain is awesome.

Francesc Subirada Solé

Multidisciplinary Technology Manager

I worked with Krystian for over 3 years, in which he set up and managed the testing group with outsourced resources and coached on site testers and developers with process and best practices on QA and Agile. He implemented a state of the art continues integration environment significantly improving the quality of software. His profound knowledge of Agile (Scrum) was a great benefit to our automation and professionalization of the development process using Jira and other tools. His unique personality made it fun working with him.

Hugo van Duin

Manager of IT Development Europe

Krystian was scrum master and lead test manager in my scrum team. He really pushes the team to deliver high quality code and good test cases. When he joined Elsevier he brought the testing and agile implementation to a higher level. Thanks to him Elsevier won 2 awards for this.

Ramon Leeuwe

Application Architect